Evaluering av planprosesser i Bergensregionen

Om prosjektet

Kommunenes planprosesser involverer mange parter, noe som tidvis kan være utfordrende for kommunikasjonen partene imellom. Asplan Viak har utført en analyse med forbedringsforslag for behandling av reguleringsplaner i Bergensregionen.

Formålet med studien er å evaluere planprosessene i kommunene i Bergensregionen som grunnlag for forbedringer av prosessene. Det er viktig at næringslivet har forståelse for hvilke oppgaver kommunene og andre aktører har i en planprosess, samtidig som kommunene bør legge til rette for en forutsigbar prosess der rutiner og regler er i tråd med Plan- og bygningsloven (pbl), og at dette er tydelig kommunisert til partene fra næringslivet. Det gjør det mulig å legge til rette for en mer effektiv og mindre konfliktfylt planprosess, samtidig som kommunen får et godt grunnlag til å ta riktige beslutninger.

Resultatene fra undersøkelsen er ment å gi et godt grunnlag for dialog mellom partene, læring mellom kommunene, samt peke på områder eller faser i planprosessen hvor det er behov for at kommunene og/eller næringslivet legger vekt på å bli bedre.

Undersøkelsen er konkretisert i en analyse av resultatene. For å tydeliggjøre utviklingen over tid, er det gjennomført en sammenligning av resultater fra tidligere undersøkelser. Eventuelle forskjeller mellom Bergensregionen, Osloregionen og Stavangerregionen fremkommer også.