01

Mulighetsstudie for Ryfylke etter Ryfast

Prosjektkategori

Kommunal- og regionalplanlegging

Lokasjon

Strand, Hjelmeland, Forsand, Suldal og Sauda

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet en studie for å belyse utviklingen i Ryfylke som følge av etableringen av Ryfast. Studien inkluderer aktuelle og mulige vegprosjekt, primært langs Rv. 13.

På oppdrag for Næringsforeningen i Stavanger-regionens Ressursgruppe for Ryfylke, har vi utarbeidet en mulighetsstudie for å belyse etableringen av Ryfast, et fergefritt vegsamband under bygging mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Studien omfatter kommunene Strand, Hjelmeland, Forsand, Suldal og Sauda og viser på et oversiktsnivå hvilke utfordringer og muligheter de ulike stedene står overfor. For å løse oppdraget er det utarbeidet befolkningsprognoser, tettsteds- og omlandsstudier og kart som illustrerer resultatene.

Målet for prosjektet var å belyse

  • Hvordan øker pendlingsomfanget?
  • Hva er forventet befolkningsvekst?
  • Har kommunene avsatt nok arealer i sine kommuneplaner?
  • Hvilke utfordringer vil de arealmessig møte fremover mot 2050?

Det er lagt vekt på

  • Å synliggjøre endrede konkurranseforhold som følge av Ryfast og andre vegprosjekt internt i Ryfylke
  • Mulighetene Ryfylke vil få til å styrke sin posisjon mot Stavangerregion
  • Hvordan regionen Ryfylke kan styrkes som en funksjonell arbeids-, bolig- og serviceregion