01

02

03

Forprosjekt kollektivfelt E6 Hvam-Skedsmovollen

Prosjektkategori

Trafikk

Lokasjon

Skedsmo, Akershus, Norge

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Stor kollektivtrafikk skaper ofte kaos på E6 mellom Hvam og Skedsmovollen; rushtiden er tidvis en prøvelse. Asplan Viak har kartlagt tiltak for å bedre framkommeligheten, inkludert ramper og kryssområder, samt vurdert de tekniske mulighetene for å gjennomføre tiltakene.

Strekningen har stor trafikk av flybusser, ekspressbusser og trafikk fra Ruters busslinjer. Trafikken på strekningen øker; det beregnes betydelig vekst. Behovet for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken er stor.

Forprosjektet ble innledet med en trafikkanalyse for å behovsvurdere kollektivfelt på E6 i én eller begge retninger, samt behov for tiltak på ramper og i kryssområder. Det er tegnet forslag til løsninger for kollektivfelt og øvrige tiltak. Geotekniske forhold er vurdert, og det er foreslått løsninger for de 5 eksisterende bruene. Det er utført grove støyvurderinger.

I tillegg til forprosjektrapporten,ble det utarbeidet et tegningshefte for de tiltakene som er vurdert aktuelle. I forkant av rapporten ble det utarbeidet egne notat om trafikkanalysen, geotekniske forhold, bruløsninger, og støyvurderinger, samt Anslagsrapport.

Faglige detaljer

Strekning av E6 på ca. 3,4 km. 4-felt veg med fartsgrense 100 km/t