01

02

03

KVU for alternative busstraseer fra Oslo nord til sentrum

Prosjektkategori

Kollektivtrafikk/planlegging

Lokasjon

Oslo, Norge

Tidsrom

2012-2013

Om prosjektet

Storgata i Oslo er sterkt trafikkert, det er en stor utfordring å kombinere behovet for kollektivtrafikk med universell utforming og god tilgjengelighet for gående. Asplan Viak har utarbeidet en konseptvalgutredning som ser på omlegging av bussruter fra Storgate til alternative traseer.

Bakgrunnen for denne KVU-en er forprosjektet ”Kollektivtrafikktiltak i Storgata” fra 2011. Forprosjektet viste at det er vanskelig å finne gode løsninger som ivaretar behovet for holdeplasskapasitet, fremkommelighet for kollektivtrafikk, god tilgjengelighet for gående og universell utforming, uten å redusere antall kollektivenheter i Storgata. KVU-en er derfor avgrenset til å vise hvordan konsepter med omlegging av bussruter fra Storgata til andre traseer kan gjøre det mulig å legge bedre til rette for gjenværende kollektivtrafikk i Storgata.

Dette betyr at det prosjektutløsende behovet er begrenset til Storgata, mens tiltakene har en annen geografisk avgrensing og er avhengig av alternativene som blir vurdert. For konseptvalgutredningen betyr det at tiltaket vil være ombygging og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk i Storgata, pluss etablering av nye traseer for busslinjer som flyttes ut av Storgata. Vurdering av hvilke busslinjer som skal flyttes er en del av konseptvalgutredningen.