01

Trafikkanalyse og vurdering av støy- og luftforurensing for Vollebekk

Prosjektkategori

Trafikk- og transportanalyser

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2012-2013

Om prosjektet

Trafikk-, støy- og luftforurensningsanalyser i forbindelse med planprogram for Vollebekk-området. Foreliggende rapport omfatter vurderinger av konsekvenser for trafikk, støy og luftforurensing for et valgt alternativ, gjeldende for 2030.

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til planprogram for Vollebekk som skal legge til rette for byutvikling med en blanding av boliger, offentlig og privat tjenesteyting og næring. I forslaget, som lå ute til offentlig ettersyn våren 2013, ble det presentert to ulike byutviklingsalternativ. I høringsperioden ble begge alternativene i planprogrammet utredet med hensyn til trafikk, støy og luftforurensing. Det ble valgt å gå videre med ett alternativ, som er noe justert sammenliknet med alternativene i planprogrammet.

Foreliggende rapport omfatter vurderinger av konsekvenser for trafikk, støy og luftforurensing for det valgte alternativet for 2030-situasjonen. Analysene forutsetter at Vollebekkområdet da er fullt utbygd i henhold til det planforslaget. Det er gjort en sammenligning mot et 0-alternativ der arealbruken i Vollebekkområdet videreføres slik den er i dag.