Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Kunnskapsgrunnlag om gange i Buskerudbyen

Prosjektkategori

Samordnet areal- og transportplanlegging

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Buskerudbyområdet satser på en mer gående befolkning. Asplan Viak har laget en rapport som belyser gange som grunnlag for sentrums- og tettstedsplanleggingen i Buskerud-kommunene. Rapporten foreslår 12 spreke tiltak for Buskerudbyområdet.

Hensikten med oppdraget og rapporten er å lage et felles grunnlag for videre satsning på gåing i Buskerudbyområdet, samt øke kunnskap om, og satsing på, gange som transportform hos partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Videre skal rapporten danne grunnlag for en felles gåstrategi med handlingsprogram for Buskerudbyen, pluss eventuelt kommunale gåstrategier. Rapporten er grunnlag for videre arbeid med tiltaksområdet gåing i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke 2. Til sist er det meningen at kunnskapsgrunnlag om gange skal være et nyttig grunnlag for sentrums- og tettstedsplanlegging i kommunene.

Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av mål og rammebetingelser for gange i Buskerudbyen. Deretter følger et faglig grunnlag for gange. En del av arbeidet har vært GIS-analyser med ATP-modellen for å definere et hovednett for gange i de fem kommunene. Videre er det utviklet en metode for kartlegging av dagens standard på gangnettet. Det beskriver 12 eksempler på tiltak for å fremme gange i Buskerudbyen. Rapporten avsluttes med anbefalinger for videre arbeid med gange i Buskerudbyen.

I separat oppdrag er det foretatt utvidet arbeid med snarveier, barrierer og hovednett, uten tiltak.

Lenker

KVARTALET nr. 1 2015, "i bevegelse"
Tar beina fatt i Buskerudbyen, grunnlag for en felles gåstrategi

Buskerudbyen
Raskere reiser - bedre miljø

Buskerudbyen