Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Stasjonslokalisering Hønefoss

Prosjektkategori

Samordnet areal- og transportplanlegging

Lokasjon

Buskerud

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å utrede tre alternative stasjonslokaliseringer i Hønefoss i forbindelse med ny Ringeriksbane. Utredningen er gjennomført på et overordnet nivå.

Utredningen skal bidra til å beskrive fordeler og ulemper med tre alternative stasjonslokaliseringer i Hønefoss med utgangspunkt i utredningsprogram utarbeidet av Ringerike kommune.

De tre alternative stasjonslokaliseringene

  • Hønefoss stasjon
  • Tolpinrud
  • Hvervenmoen

Tilgjengeligheten til de ulike stasjonsalternativene er utredet for dagens situasjon og 2030-situasjonen. Muligheter og utfordringer for de tre alternativene er basert på gjennomførte analyser, utredningene er sammenstilt og alternativene verdisatt og rangert etter kategoriene tilgjengelighet, byutviklingspotensial og stasjonsutforming.