01

Mulighetsstudie av ny jernbanestasjon i Hønefoss sentrum

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Hønefoss, Ringerike, Norge

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Jernbaneverket utreder ulike traseløsninger for ny Ringeriksbane gjennom Hønefoss. Asplan Viak har utarbeidet en mulighetsstudie med vekt på byutvikling og muligheter for å knytte stasjonen opp mot bykjernen.

I analysen er det sett på hvordan stasjonsområdet på Hønefoss kan etableres som et velfungerende kollektivknutepunkt. Det er tilrettelagt for enkle overganger mellom buss og tog, god tilgjengelighet for gående og syklende, taxi, kiss’n’ride og annen korttidsparkering. Lokalisering av bilparkering er også vurdert.

Mulighetsstudien har tatt utgangspunkt i dagens lokalisering, Jernbaneverkets krav til sporkoblinger i området, samt foreliggende forslag til ny indre omkjøringsveg. Det er tatt hensyn til pågående reguleringsarbeid for Meieritomta.

Det er utarbeidet enkle 3D-illustrasjoner som viser hovedprinsipper for potensielle løsninger. Andre hovedprinsipper, eksempelvis kollektivbetjening, ble vist som prinsippskisser i 2D.