01

Hvordan skal Sarpsborg vokse

Prosjektkategori

Geografiske analyser

Lokasjon

Sarpsborg, Norge

Tidsrom

2012 - 2013

Om prosjektet

Hvordan skal Sarpsborg vokse? Asplan Viak har utarbeidet analyse og illustrasjon av fire utviklingsretninger for Sarpsborg kommune fram mot 2050.

Oppdraget omfattter utarbeiding, beskrivelse og vurdering av fordeler og ulemper av fire mulige utviklingsretninger som skal legges til grunn for videre planlegging i kommunen.

Som grunnlag for videre satsing i kommunen er det utarbeidet fire hovedalternativ

  • Utbygging med hovedvekt på konkurransedyktige kollektivbetjening
  • Utbygging med hovedvekt på vern av rekreasjonsarealer og dyrka mark
  • Utbygging med hovedvekt på det kompakte byområdet
  • Utbygging med vekst mot Kalnes sykehusområde

Kommunen ønsker et kunnskapsgrunnlag og en analyse som beskriver konsekvenser ved ulik vekting av nasjonale målsetninger som kan legges til grunn for fremtidig utvikling av Sarpsborg.

Analysen legger spesielt vekt på å belyse

  • By- og sentrumsutvikling i forhold til utbyggingspress ved nytt sykehus på Kalnes
  • Volumbalanse mellom nye utbyggingsarealer og fortetting/transformasjon
  • ATP-prinsippet med fortetting i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad i forhold til jordvern og rekreasjon