iStock
iStock

01

Høyhastighetsutredningen

Prosjektkategori

Miljørådgivning

Tidsrom

2010-2012

Om prosjektet

Asplan Viak har beregnet klimaeffekten av eventuell utbygging og drift av høyhastighetsbaner mellom de store byene i Sør-Norge, basert på utslipp fra byggefase, produksjon og innsatsfaktorer. Utslipp for vedlikehold og drift av infrastrukturen er inkludert. Asplan Viak og andre partnere har vært leverandører for miljøutredningen som inngår i Høyhastighetsutredningen.

Beregningene er gjort for moderne jernbaneinfrastruktur og basert på norske forhold og dimensjoneringskrav.

Asplan Viak etablerte en metode for sammenligning av transportformer, pluss en nasjonal utslippsmodell for høyhastighetsbane og alternativ transport med fly, bil, buss, hurtigbåt. Modellen gjør det mulig å vurdere effekten på samlede utslipp ved en eventuell overføring av passasjerer fra bil, fly etc. 

Arbeidet omfatter vurdering av klimagassutslipp fra ulike scenarier for nasjonale transportløsninger i et langsiktig perspektiv. Klimagassregnskapet beregner tilbakebetalingstid for utbygging, drift og vedlikehold av ulike høyhastighetsbaner. Det er lagt stor vekt på transparens og forståelse av hvilke faktorer som påvirker klimagassregnskapet. 

Det er videre utviklet et offentlig tilgjengelig interaktivt verktøy, hvor sentrale parametere kan endres og effekten dette har på klimagassregnskapet kan beregnes.