Lund Hagem arkitekter / Atelier Oslo
Lund Hagem arkitekter / Atelier Oslo

01

02

03

Kulturbyggene i Bjørvika: Nye Deichmanske hovedbibliotek

Prosjektkategori

Bibliotek, kulturbygg

Lokasjon

Bjørvika, Oslo, Norge

Tidsrom

2009 - pågår

Om prosjektet

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika blir et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap. I 2011 ble det besluttet å gå for Passivhusnivå og melde prosjektet inn som forbildeprosjekt i FutureBuilt. Asplan Viak er ansvarlig rådgivende ingeniør for energi og miljø.

Nye Deichmanske hovedbibliotek skal bli det mest miljøvennlige kulturbygget i Norge. Energi og miljø har vært et sentralt tema for nye Deichmanske hovedbibliotek siden arkitektkonkurransen i 2008/09. For energimålene ble det gjennom skissefasen sannsynliggjort at det var mulig å tilfredsstille lavenergibygg; en påfølgende utredning våren 2011 viste at Passivhusnivå også er oppnåelig. I 2011 ble det besluttet å gå for Passivhusnivå og melde prosjektet inn som forbildeprosjekt i FutureBuilt, med medfølgende krav om halvering av klimagassutslipp, samt krav til lave emisjoner til inneklima, potensiale for resirkulering, lange levetider og fravær av helse- og miljøskadelige stoffer. Kravene er innarbeidet i prosjekteringen av forprosjektet. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova SF for Passivhus-tiltak og ny miljøteknologi.

Prosjekteringen for å tilfredsstille de målsatte kravene til energi handler om å redusere energibehovet ved en bygningskropp med lavt varmetap, dynamisk skjerming mot sol, og energieffektivt elektrisk utstyr. Det er utviklet fasader for å møte kravene til isolasjon/solskjerming samtidig som arkitektens beskrivelse av et lysende fyrtårn i fjordlandskapet følges opp.

Desentralisert ventilasjon og nye løsninger for oppvarming og kjøling (TABS) gir sammen med behovsstyring et godt utgangspunkt for energieffektiv drift av det tekniske utstyret. I tillegg er det igangsatt kartlegging av hvilke krav som kan stilles til blant annet IKT-utstyret som skal inn i biblioteket.