Lund Hagem arkitekter / Atelier Oslo
Lund Hagem arkitekter / Atelier Oslo

01

02

Kulturbyggene i Bjørvika: Nytt Munch-museum

Prosjektkategori

kulturbygg, museumsbygg

Lokasjon

Bjørvika, Oslo, Norge

Tidsrom

2009 - dd

Om prosjektet

Miljøambisjonene for Munch-museet er høye. Bystyret i Oslo kommune har vedtatt at «bygget skal være ledende når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp». Asplan Viak er ansvarlig rådgivende ingeniør for energi og miljø.

Bygget er et FutureBuilt-prosjekt med mål om Passivhus-standard og 50 % reduksjon av klimagassutslipp til energiformål, materialer og transport. Bygningskonstruksjonen, og spesielt fasadeløsningen, bidrar til at målet gjennom en løsning med høy isolasjonsverdi, lufttetthet, minimerte kuldebroer, gode dagslysforhold og aktiv solavskjerming. Også de tekniske anleggene er prosjektert for å bidra til at Munch-museet blir et ledende bygg når det gjelder energibruk. I tillegg skal bygget være fleksibelt slik at det kan tilpasses ulike driftssituasjoner og variert bruk. Konseptet fastholder det arkitektoniske utrykket fra konkurransen samtidig som det svarer på ambisjonene om et foregangsprosjekt for energi og miljø.

Asplan Viak er ansvarlig rådgivende ingeniør energi og miljø (RIEn og RIM) i prosjektet. Med utgangspunkt i de felles miljømålene som er satt i overordnet miljøoppfølgingsprogram (OMOP) for Bjørvika-utbyggingen, har Asplan Viak ansvaret for:

  • Miljøprogram (MP) og miljøoppfølgingsplan (MOP)
  • Energiberegninger i Simien og IDA-ICE
  • Vurdering av solceller på takene
  • Klimagassberegninger og materialrådgivning
  • Gi premisser for andre fag, herunder i senere detaljprosjekt og ved kontrahering av entreprenører
  • Oppfølging og rapportering mot FutureBuilt

Oslo kommune skal bygge nytt Munch-museum i Bjørvika på til sammen 21 193 m² på felt B5 i Bjørvika. Tomten inngår som et sentralt bygg i detaljreguleringen for Bjørvika-Bispevika-Lohavna på Paulsenkaia, og har sjø på to kanter og Akerselva på den tredje kanten mot vest. Mot nord støter tomten til en allmenning og museumsplassen, og i sør grenser den til Operatunnelen.