Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

04

Nansetgata

Prosjektkategori

Bygate

Lokasjon

Larvik

Tidsrom

2013 - 2015

Om prosjektet

Nansetgata i Larvik er viktig for bilister, gående og syklende inn mot sentrum. Strekningen har vært/er svært ulykkesbelastet, noe måtte gjøres. Asplan Viak har utarbeidet reguleringsplan og byggeplan for en trygg og attraktiv gate.

Fv. 104 Nansetgata er en viktig hovedgate for bilister, gående og syklende inn mot Larvik sentrum. Den er en bygate med tett bebyggelse på hver side. Strekningen er på 1,5 km og strekker seg fra biblioteket i sentrum, litt nord for Larvik torg, oppover forbi Nanset barneskole til rundkjøringen ved Hovlandbanen. Nansetgata har vært en av Vestfolds mest ulykkesbelastede strekninger, med svært høy trafikk. Opprustningen skal ta hensyn til at gata er en del av en hovedrute for sykkeltrafikk, en viktig kollektivtrasé og skoleveg.

Målsettingen for prosjektet

  • Redusere antall ulykker, med spesielt fokus på kryss.
  • Øke andelen gående og syklende.
  • Gi gata en estetisk opprustning.
  • Gateplanen skal underbygge målene i kommuneplanen for Larvik by (2006-2018).

Hvordan har vi løst det

  • Transportsyklistene har fått egne sykkelfelt i kjørebanen på hver side av gata.
  • Fotgjengerne har fått gjennomgående fortau på østsiden av gata.
  • På vestsiden er det anlagt gang- og sykkelveg som et tilbud til blant andre syklende skolebarn.
  • Gående og syklende er separert for økt sikkerhet og attraktivitet for alle myke trafikanter  - med mål om å stimulere til flere. 
  • Helhetlig tilnærming til universell utforming ble vektlagt fra reguleringsnivå fram til gjennomføring.

Planleggingen av prosjektet startet i 2007, Asplan Viak har vært involvert fra reguleringsplan, byggeplan og oppfølging av anlegget. Vi har håndtert alle fagfelt som veg, vann og avløp, landskap og elektro. Anleggsstart var i september 2013. Hele gata er planlagt ferdigstilt sommeren 2015.

Les mer om Nansetgata i KVARTALET: 
Samferdsel – en mer behagelig reise