Foto: Øystein Lystad
Foto: Øystein Lystad

01

Foto: Øystein Lystad
Foto: Øystein Lystad

02

Foto: Øystein Lystad
Foto: Øystein Lystad

03

Foto: Øystein Lystad
Foto: Øystein Lystad

04

Foto: Øystein Lystad
Foto: Øystein Lystad

05

Fv.325 Raveien

Prosjektkategori

Veg og gang-/sykkelveg

Lokasjon

Vestfold

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet byggeplan med konkurransegrunnlag for ny gang- og sykkelveg og TS-tiltak for strekningen fra Langåker i Sandefjord kommune til Sem i Tønsberg kommune.

Strekningen er delt opp i tre parseller som ligger i Sandefjord, Stokke og Tønsberg kommuner. Total lengde på parsellene er ca. 23 km. Omfanget av planleggingsarbeidet er forskjellig på deler av strekningen og har medført at kompleksiteten på tegningene varierer for de ulike parsellene.

Felles TS-tiltak for hele strekningen har vært å senke hastigheten, bygge gang- og sykkelveg langs hele strekningen, brede skuldre med oppmerking for transportsykling, samt oppstramming av holdeplasser for buss.

Andre tiltak på strekningen har vært støttemurer, utvidelse av kjørekulvert, støyskjerming (veggelementer og fundamenter), overvannsbehandling, ny vegbelysning samt intensivbelysning.

Det har vært samarbeid med kommunen i forbindelse med nytt hovedanlegg/sanering, og med kabeletater i forbindelse med nytt el-kabelanlegg.