Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Heimdalsvegen

Prosjektkategori

Gang- og sykkelveg, bekkeåpning

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2011 - 2014

Om prosjektet

Som en del av Miljøpakke Trondheim, har Asplan Viak utarbeidet regulerings- og byggeplan Klett - Heimdal. Oppdraget omfatter gang- og sykkelveg, pumpeledning spillvann, åpning og omlegging av bekken Søra og terrengarrondering grunnet stabiliseringstiltak.

I tillegg til hovedtraseer, inngår kombinert gårdsveg og gang- og sykkelveg fra Heimdalsvegen til Heggstadmoen med ny jernbanebru. Hydrologiske beregninger for å i vareta reproduksjon av sjøørret er en del av prosjektet.

Søra er et sidevassdrag til Gaula sør for Trondheim. Nedbørfeltet er ca 6 km2 ved utløpet. Vassdraget har hatt god reproduksjon av sjøørret, av ulike årsaker har det vært fisketomt de siste årene. Bygging av ny gang- og sykkelveg fra Klett til Heimdal gjør det nødvendig å fylle opp store deler av bekkeravinen. I tillegg er det nødvendig med omfattende utskifting av gamle kulverter og terrengendringer for områdestabilisering.

Oppdraget omfattet hydrologisk beregning for å finne flomvannføringer, kritiske vannføringer for fiskens reproduksjon og vannføringer for dimensjonering av midlertidige omlegginger i anleggsperioden.

Det er utført hydrauliske beregninger og utforming av bekkeløp tilrettelagt for reproduksjon og oppvekst av sjøørret.  Anlegget omfatter omlegging av ca 3,2 km vassdrag med 10 kulverter med diameter 1,6 – 2,4 m, og 11 dammer. Bekken er hevet opptil 8 m over sitt opprinnelige leie.