Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Kollektivfelt Strandveien

Prosjektkategori

Veganlegg, Kollektivtrafikkanlegg

Lokasjon

Drammen

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Buskerudby-samarbeidet består av ti offentlige partnere med mål å planlegge og koordinere tiltak for å møte befolknings- og trafikkveksten best mulig. Asplan Viak har prosjektert nytt kollektivfelt og ny rundkjøring på Fv.282 i deres regi.

2009 ble fem kommuner, fylkeskommunen og fire statsetater enige om å inngå et forpliktende og langsiktig samarbeid for å løse felles utfordringer innen arealutvikling, transport og miljø i Buskerud. Buskerudby-samarbeidet består av ti partnere og har som mål å legge planer og koordinere tiltak for å møte befolkningsvekst og trafikkvekst best mulig. Samarbeidet skal bidra til å realisere et nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing.

Nytt kollektivfelt og rundkjøring på Fv.282 Strandveien er et prosjekt for Statens vegvesen, region sør, i regi av Buskerudbyen. Det er en del av kollektivsatsingen for Drammensområdet og består av ca 750 meter kollektivfelt, rundkjøring, ny støttemur og omlegging av gang- og sykkelvei. Asplan Viak har utarbeidet byggeplantegninger og konkurransegrunnlag og jobbet tett med vegvesenet under oppfølging i byggeperioden.

Internt i Asplan Viak var fagområdene veg, konstruksjon, vann og avløp, elektro og støy involvert i prosjektet.