STIFTELSEN og STIFTELSESSTYRET

Stiftelsen

Asplan Viak AS er heleiet av Stiftelsen Asplan. Stiftelsen ble etablert i 1977. Bakgrunnen for etableringen var at gründerne ønsket en eierform der ingen særinteresser skulle påvirke selskapets bidrag til samfunnsutviklingen. I tillegg var de overbevist om at eierformen ville trygge arbeidsplassene på lang sikt. Valget har både sikret en selvstendig utvikling på norske hender og høy integritet og troverdighet i det norske rådgivermiljøet. Stiftelsens interesser er forvaltes av stiftelsesstyret. 

Stiftelsesstyret

Styret i Stiftelsen Asplan er en uavhengig institusjon, og dens formål er å fremme konsernets kontinuitet og utvikling, og dermed sikre arbeidsplassene. Asplan Viaks medarbeidere har stor innflytelse på valget av styrets medlemmer.

Stiftelsesstyret består av fem medlemmer. Deres ansvar og viktigste oppgaver som eier av Asplan Viak er å sørge for overordnet styring av selskapet i tråd med stiftelsens formål.

Stiftelsesstyret ønsker å bruke ressurser på tiltak som profilerer det som er Asplan Viaks særpreg; selskapets eierform, tradisjon og svært samfunnsengasjerte og kompetente medarbeidere. Videre skal stiftelsesstyret forvalte konsernets verdier i et langsiktig perspektiv. Stiftelsen Asplan v/stiftelsesstyret,  er generalforsamling for selskapet.

stiftelsesstyret

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid

Styreleder

Tore Olaf Rimmereid (født 1962) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er også utdannet autorisert finansanalytiker fra samme sted.

Han har sin bakgrunn blant annet som politisk rådgiver i Handelsdepartementet. Videre har han innehatt flere ledende stillinger i Kreditkassen (i dag Nordea) og SpareBank 1 Gruppen. Rimmereid arbeidet 7 år i NRK som administrasjons- og finansdirektør i perioden 2002 til 2009. I 2009 ble Rimmereid tilsatt som administrerende direktør i E-CO Energi (Norges nest største vannkraftprodusent). Rimmereid er fra september 2018 konserndirektør og visekonsernsjef i Hafslund E-CO. Han har innehatt flere styreverv, blant annet i Odin Forvaltning, Hafslund AS, E-CO Energi, Energi Norge og RiksTV. Han er i dag nestleder i Styret i DNB ASA samt styremedlem i Transparency International Norge og Norsk Institutt for styremedlemmer. Rimmereid var også leder for regjeringens ekspertutvalg for fremtidig finansiering av NRK.   

Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug

Eksternt styremedlem

Marianne Skjulhaug (født 1964) sivilarkitekt fra NTH 1990, instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo. 

Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat praksis som byplanlegger. Hun har vært ansatt i Asplan Viak og Norconsult. Hun har undervist og vært rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Hun har hatt flere styreverv. Hun sitter i det strategiske rådet for arkitekturutdanningen ved den Kungliga Tekniska høgskolan i Stockholm og er visepresident i Europan Norge.

Elisabeth Morthen

Elisabeth Morthen

Eksternt styremedlem

Elisabeth Morthen (født 1959) administrerende direktør Gartnerhallen SA.

Tidligere konserndirektør i TINE SA, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge og viseadministrerende direktør i Akershus Energi AS. For tiden styremedlem i Hunton AS og Akershus Energi Fjernvarme AS. Tidligere styremedlem i Statkraft SF, Agder Energi AS og Eidsiva Energi AS. Utdanning: Master i Nærings- og ressursøkonomi fra NMBU, og MBA-program i ledelse fra Handelshøyskolen BI. 

Per Christian Stokke

Per Christian Stokke

Ansattevalgt styremedlem

Per Christian Stokke (født 1979) har fra 2012 vært ansatt i Asplan Viak AS, Sandvika.

Per Christian jobber i avdeling for Plan og urbanisme hovedsakelig med planlegging etter plan- og bygningsloven. Arbeidsoppgavene omfatter komplekse reguleringsplaner knyttet til byutvikling og mobilitetsløsninger i byer og tettsteder. I tillegg jobber han med mulighetsstudier, utredninger og strategier som danner grunnlag for planleggingsprosesser. Disse omfatter tema som knutepunkter, gatebruk, sykkel, gange, områdeutvikling, samt samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser i større samferdselsprosjekter. Per Christian holder forelesninger på NMBU innenfor gateplanlegging, og har tidligere planleggingserfaring fra arkitektkontor og Statens vegvesen. Per Christian Stokke er sivilarkitekt fra NTNU i 2004.

Mette Skarpaas

Mette Skarpaas

Ansattevalgt styremedlem

Mette Skarpaas (født 1961) er landskapsarkitekt fra Landbrukshøyskolen på Ås 1986 (nå NMBU). 

Hun har jobbet som landskapsarkitekt og planlegger i Asplan Viak fra 1986 og har erfaring som gruppeleder for Byplangruppa i Sandvika, vararepresentant for de ansatte i styret, samt mange år som  tillitsvalgt for Naturviterne i Asplan Viak.

Hun har bred kompetanse innenfor områdeanalyser, konsekvensutredninger og planprosess spesielt for temaene vei/landskap, jernbane, friluftsliv og masseuttak.

Hun har jobbet som prosjektleder for store tverrfaglige prosjekter med hovedvekt på komplekse samferdselsprosjekter på alle plannivå.

STYRET I ASPLAN VIAK AS

Ingelise Arntsen

Ingelise Arntsen

Styreleder

(født 1966) har vært styreleder siden juni 2018, og er utdannet ved Handelshøyskole Syd i Danmark. 

Hun har omfattende ledererfaring som konserndirektør i Statkraft, REC ASA og Aibel, samt administrerende direktør i Sogn og Fjordane Energiverk. I tillegg til mer enn 20 år i energibransjen har Arntsen arbeidet syv år med skipsbygging i Kværner Fjellstrand, både i Hardanger og Singapore. Arntsen er styremedlem i Statkraft, Eksportkreditt, Nammo, Beerenberg, og nestleder i Sparebanken Sogn og Fjordane. Hun har tidligere vært styremedlem i bl.a. Multiconsult, Petoro, kraftbørsen NordPool og Grieg Seafood.

Kari Sofie Bjørnsen

Kari Sofie Bjørnsen

Eksternt styremedlem

(født 1967) er advokat og har i tillegg en executive MBA fra Norges Handelshøyskole.

Hun har lang ledererfaring fra næringslivet, særlig finanssektoren, og som advokat. I dag driver hun advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, er Management for Hire i Sahara Forest Project AS, samt at hun er aktiv i lokalpolitikken i Asker. Hun har erfaring fra flere styrer.

Liv Gregusson Kloster

Liv Gregusson Kloster

Eksternt styremedlem

(født 1956) sitter for tiden i styret for Bjørvika Utvikling AS og er tilknyttet HAV Eiendom As som rådgiver.

Fra 1981 til 1992 arbeidet hun som konsulent i Asplan, særlig med konsekvensutredninger og analyse. I løpet av denne tiden var hun en periode medarbeiderrepresentant til styret i Asplan As. Hun var siden med på oppstarten av Agenda AS. Liv Gregusson Kloster er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, mellomfag statsvitenskap og hovedfag idéhistorie fra UiO.

Stein Olaf Onarheim

Stein Olaf Onarheim

Eksternt styremedlem

(født 1959) er medeier og adm. dir. i Stadsporten AS i Bergen, et  eiendomsutviklingsselskap han var med å stifte i 1993. 

Han har tidligere vært adm. dir. i industriselskapet Ifa Electric i 3 år og jobbet med prosjektfinansiering i 5 år.

Onarheim har tidligere politisk erfaring, bla. som medlem av Bergen Bystyre i to perioder (1980-1988), med sentrale verv bl.a. i Bergen ligningsnemnd og i Bergen Havnestyre.

Onarheim har i perioden 2010-2016 vært styreleder i NHO Norsk Eiendom, bransjeforeningen for landets ledende eiendomsselskaper.

Onarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hanne Jonassen

Hanne Jonassen

Ansattevalgt styremedlem

(født 1968) er sivilarkitekt med utdannelse fra Arkitekthøgskolen i Oslo. 

Hun har jobbet som planlegger (Plan og urbanisme) ved Oslo og Sandvika-kontoret i 20 år, og har i perioder undervist på AHO, UMB, NTNU og BAS.  Hun har spisskompetanse på lokalklimatilpasning i planleggingssammenheng, og er en ofte brukt foredragsholder.
Hun satt som fast møtende  ansatterepresentant i styret Asplan Viak AS i tidligere perioder (08-12) og var i 2000-2004 varaformann for Statens Byggeskikksutvalg, Husbanken.

Kai Lande

Kai Lande

Ansattevalgt styremedlem

(født 1976) Han er utdannet Cand.agric innenfor naturforvaltning fra NLH (nå NMBU). Han har jobbet i Asplan Viak siden 2010.

Lande har jobbet med alt fra små, enfaglige plan- og utredningsoppdrag, til store, tverrfaglige oppdrag.  Han har bred erfaring og kunnskap om utarbeidelse av reguleringsplaner og kommuneplaner knyttet til bolig, by og infrastruktur, planfaglig utredning og analyse, prosessledelse og planlovforståelse. De senere årene har han hovedsakelig  jobbet med store infrastrukturoppdrag innenfor bane, flyplass og veg. I disse oppdragene har han hatt roller hovedsakelig knyttet til fagledelse, prosjekteringsledelse og oppdragsledelse. Mange av oppdragene har er gjennomført på tvers av divisjoner og kontorsteder.

Sindre Jansson Haverstad

Sindre Jansson Haverstad

Ansattevalgt styremedlem

(født 1988) er sivilingeniør innenfor Bygg- og miljøteknikk ved NTNU og har jobbet i Asplan Viak siden 2013

Haverstad har jobbet med samferdselsprosjekter i alle planfaser og størrelser. Prosjektene strekker seg fra reguleringsplaner på store vegprosjekter, til detaljplaner for bygging av infrastruktur rundt boligprosjekter og byggeledelse. Han har vært oppdrags- og prosjekteringsleder på en rekke små og større oppdrag. Han har bred organisasjonserfaring fra det frivillige, gjennom en rekke verv innen orienteringsidretten både nasjonalt og internasjonalt.