STIFTELSEN og STIFTELSESSTYRET

Stiftelsen

Asplan Viak AS er heleiet av Stiftelsen Asplan. Stiftelsen ble etablert i 1977. Bakgrunnen for etableringen var at gründerne ønsket en eierform der ingen særinteresser skulle påvirke selskapets bidrag til samfunnsutviklingen. I tillegg var de overbevist om at eierformen ville trygge arbeidsplassene på lang sikt. Valget har både sikret en selvstendig utvikling på norske hender og høy integritet og troverdighet i det norske rådgivermiljøet. Stiftelsens interesser er forvaltes av stiftelsesstyret. 

Stiftelsesstyret

Styret i Stiftelsen Asplan er en uavhengig institusjon, og dens formål er å fremme konsernets kontinuitet og utvikling, og dermed sikre arbeidsplassene. Asplan Viaks medarbeidere har stor innflytelse på valget av styrets medlemmer.

Stiftelsesstyret består av fem medlemmer. Deres ansvar og viktigste oppgaver som eier av Asplan Viak er å sørge for overordnet styring av selskapet i tråd med stiftelsens formål.

Stiftelsesstyret ønsker å bruke ressurser på tiltak som profilerer det som er Asplan Viaks særpreg; selskapets eierform, tradisjon og svært samfunnsengasjerte og kompetente medarbeidere. Videre skal stiftelsesstyret forvalte konsernets verdier i et langsiktig perspektiv. Stiftelsen Asplan v/stiftelsesstyret,  er generalforsamling for selskapet.

stiftelsesstyret

Ole Hetland

Ole Hetland

Styreleder

Ole Hetland ( født 1949 ). Hetland er cand. Polit fra Universitet i Bergen. Han har vært ansatt i Stavanger kommune i ulike stillinger siden 1978 og før dette to år i Rogaland fylkeskommune.

 I perioden 1994 til årsskiftet 2006/2007 som rådmann. Etter dette har han vært ansatt som direktør for Stavanger konserthus IKS og ledet de byggeprosjekter som inngår i den såkalte Bjergsted utbyggingen. Sluttstrek for disse arbeidene blir satt i løpet av 2015. Han leder kontrollkomiteen i KLP og har også vært medlem av konsernstyret, er styreleder i Buøy Invest a/s, styreleder for Økonom BA, styremedlem i Tanke Svilands gt. 30 – 36 a/s og nå også styreleder for Stiftelsen Asplan.

Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug

Eksternt styremedlem

Marianne Skjulhaug (født 1964) sivilarkitekt fra NTH 1990, instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo. 

Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat praksis som byplanlegger. Hun har vært ansatt i Asplan Viak og Norconsult. Hun har undervist og vært rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Hun har hatt flere styreverv. Hun sitter i det strategiske rådet for arkitekturutdanningen ved den Kungliga Tekniska høgskolan i Stockholm og er visepresident i Europan Norge.

Elisabeth Morthen

Elisabeth Morthen

Eksternt styremedlem

Elisabeth Morthen (født 1959) administrerende direktør Gartnerhallen SA.

Tidligere konserndirektør i TINE SA, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge og viseadministrerende direktør i Akershus Energi AS. For tiden styremedlem i Hunton AS og Akershus Energi Fjernvarme AS. Tidligere styremedlem i Statkraft SF, Agder Energi AS og Eidsiva Energi AS. Utdanning: Master i Nærings- og ressursøkonomi fra NMBU, og MBA-program i ledelse fra Handelshøyskolen BI. 

Per Christian Stokke

Per Christian Stokke

Ansattevalgt styremedlem

Per Christian Stokke (født 1979) har fra 2012 vært ansatt i Asplan Viak AS, Sandvika.

Per Christian jobber i avdeling for Plan og urbanisme hovedsakelig med planlegging etter plan- og bygningsloven. Arbeidsoppgavene omfatter komplekse reguleringsplaner knyttet til byutvikling og mobilitetsløsninger i byer og tettsteder. I tillegg jobber han med mulighetsstudier, utredninger og strategier som danner grunnlag for planleggingsprosesser. Disse omfatter tema som knutepunkter, gatebruk, sykkel, gange, områdeutvikling, samt samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser i større samferdselsprosjekter. Per Christian holder forelesninger på NMBU innenfor gateplanlegging, og har tidligere planleggingserfaring fra arkitektkontor og Statens vegvesen. Per Christian Stokke er sivilarkitekt fra NTNU i 2004.

Tone B. Bjørnhaug

Tone B. Bjørnhaug

Ansattevalgt styremedlem

Tekst kommer.

Tekst kommer.

STYRET I ASPLAN VIAK AS

Christian Joys

Christian Joys

Styreleder

(født 1946) er  fra 2013 partner i Probiz AS, et eiendomsrådgivningsselskap. 

Han arbeidet inntil 2013 som administrerende direktør i Avantor AS, der han har vært ansatt siden 1988. Avantor er et eiendomsutviklingsselskap som har utviklet Nydalen til et nytt bydelssenter i Oslo. Joys har tidligere arbeidet som forsker ved Transportøkonomisk Institutt i 8 år, hatt forskjellige stillinger i Oslo Kommune i 10 år, der han sist arbeidet som utbyggingsdirektør. Han har tidligere vært styreleder i Norsk Eiendom, i Norsk Forening for Bolig og Byplanlegging og er ordfører  i Skiforeningens Råd. Christian Joys er utdannet sivilingeniør fra NTH, bygningslinjen.

Kari Sofie Bjørnsen

Kari Sofie Bjørnsen

Eksternt styremedlem

(født 1967) er advokat og har i tillegg en executive MBA fra Norges Handelshøyskole.

Hun har lang ledererfaring fra næringslivet, særlig finanssektoren, og som advokat. I dag driver hun advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, er Management for Hire i Sahara Forest Project AS, samt at hun er aktiv i lokalpolitikken i Asker. Hun har erfaring fra flere styrer.

Liv Gregusson Kloster

Liv Gregusson Kloster

Eksternt styremedlem

(født 1956) sitter for tiden i styret for Bjørvika Utvikling AS og er tilknyttet HAV Eiendom As som rådgiver.

Fra 1981 til 1992 arbeidet hun som konsulent i Asplan, særlig med konsekvensutredninger og analyse. I løpet av denne tiden var hun en periode medarbeiderrepresentant til styret i Asplan As. Hun var siden med på oppstarten av Agenda AS. Liv Gregusson Kloster er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, mellomfag statsvitenskap og hovedfag idéhistorie fra UiO.

Stein Olaf Onarheim

Stein Olaf Onarheim

Eksternt styremedlem

(født 1959) er medeier og adm. dir. i Stadsporten AS i Bergen, et  eiendomsutviklingsselskap han var med å stifte i 1993. 

Han har tidligere vært adm. dir. i industriselskapet Ifa Electric i 3 år og jobbet med prosjektfinansiering i 5 år.

Onarheim har tidligere politisk erfaring, bla. som medlem av Bergen Bystyre i to perioder (1980-1988), med sentrale verv bl.a. i Bergen ligningsnemnd og i Bergen Havnestyre.

Onarheim har i perioden 2010-2016 vært styreleder i NHO Norsk Eiendom, bransjeforeningen for landets ledende eiendomsselskaper.

Onarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Anna Wathne

Anna Wathne

Ansattevalgt styremedlem

(født 1964) er landskapsarkitekt fra NLH (nå NMBU). Hun har vært i Asplan, senere Asplan Viak siden 1988.

Wathne  har bred erfaring innenfor arealplanlegging/reguleringsplaner og prosjektering av offentlige rom, kollektivanlegg, idrettsanlegg, skole og barnehage, med fokus på miljøriktige løsninger og universell utforming. De senere årene har Wathne vært prosjektleder for store tverrfaglige prosjekt innenfor landskapsarkitektur, planlegging og prosjektering.
Wathne satt i styret i Stiftelsen Asplan i perioden 1999-2003, hun har tidligere vært ansattevalgt styremedlem  i styret Asplan pensjon og i Asplan Viak Bergen AS.

Hanne Jonassen

Hanne Jonassen

Ansattevalgt styremedlem

(født 1968) er sivilarkitekt med utdannelse fra Arkitekthøgskolen i Oslo. 

Hun har jobbet som planlegger (Plan og urbanisme) ved Oslo og Sandvika-kontoret i 20 år, og har i perioder undervist på AHO, UMB, NTNU og BAS.  Hun har spisskompetanse på lokalklimatilpasning i planleggingssammenheng, og er en ofte brukt foredragsholder.
Hun satt som fast møtende  ansatterepresentant i styret Asplan Viak AS i tidligere perioder (08-12) og var i 2000-2004 varaformann for Statens Byggeskikksutvalg, Husbanken.

Harald Hovi

Harald Hovi

Ansattevalgt styremedlem

(født 1955) er utdannet sivilingeniør ved bygningsingeniøravdelingen på NTH I 1980.
Han har vært ansatt I Asplan Viak siden Skienskontoret ble etablert I 1993.

Han har i en lengre periode både vært gruppeleder for bygg-gruppen og kontorleder på Skienskontoret. For tiden er han ansvarlig for koordinering av fagområdet samferdselskonstruksjoner.

Hovi har bred erfaring med planlegging av samferdselskonstruksjoner i alle faser fra konseptutvikling til byggeplan, og han har vært fagansvarlig for mange av de store tverrfaglige samferdselsprosjektene der Asplan Viak har vært rådgivere.