Nyhet 29.01.19

Asplan Viak involvert i arbeidet med norsk rødliste for naturtyper 2018

Avdalsfossen: I kuldeperiopder fryser vannspruten fra fosser til is i soner nær fossen, noe som gjør at det dannes åpne og eng-aktige soner fordi vedaktige planter ikke klarer isleggingen. I Norge er naturtypen vurdert som sårbar, hovedsakelig fordi mange elver, og dermed fosser, får redusert vannføring i forbindelse med vannkraftutbygginger. Foto: Per Gerhard Ihlen
Avdalsfossen: I kuldeperiopder fryser vannspruten fra fosser til is i soner nær fossen, noe som gjør at det dannes åpne og eng-aktige soner fordi vedaktige planter ikke klarer isleggingen. I Norge er naturtypen vurdert som sårbar, hovedsakelig fordi mange elver, og dermed fosser, får redusert vannføring i forbindelse med vannkraftutbygginger. Foto: Per Gerhard Ihlen

Asplan Viaks naturvitere har bidratt til viktig kartlegging av truede naturtyper i Norge. Funnene er publisert i artsdatabanken.

Norsk rødliste for naturtyper 2018 er en liste over naturtyper som viser hvilken risiko de har for å gå tapt i Norge. Dette kan skyldes forhold som endringer i utbredelse og areal, eller forringelse forårsaket av abiotiske eller biotiske faktorer. I løpet av vurderingsperioden på 50 år, er 75 naturtyper (omtrent 30 %) vurdert som truet i Norge.   

Naturtyper i gruppen “Fjell og Berg”

Asplan Viak, ved Per Gerhard Ihlen, har vært involvert i arbeidet med naturtyper i gruppen «Fjell og berg». Dette er fastmarksystemer som ikke er tresatt og der mangelen på trær ikke er forårsaket av kulturpåvirkning. Eksempler på dette er rabbeblokkmark (nær truet), sanddynemark (sårbar) og fosse-eng (sårbar).  

Klimaendringer er en negativ påvirkningsfaktor som gjør at spesielt flere naturtyper over klimatisk tregrense er truet. Eksempler på dette er snøleier (sårbar), snøleieberg (nær truet) og fjellhei, leside og tundra (nær truet).

 

Viktig verktøy for all planlegging

- Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt der vi har hatt et svært godt samarbeid med Artsdatabanken, Universitet i Bergen, Norsk institutt for naturforskning og BioFokus. Det har også vært veldig nyttig å ha med GIS-kompetansen i Asplan Viak til dette arbeidet, sier Per Gerhard Ihlen fra Asplan Viak.  Rødlisten for naturtyper vil være et viktig verktøy i ulike plansaker for utbyggere, planleggere og forvaltningen.

Figuren viser hvordan arealet ovenfor dagens klimatiske skoggrense vil endre seg dersom dagens grense hever seg med 50 m.
Figuren viser hvordan arealet ovenfor dagens klimatiske skoggrense vil endre seg dersom dagens grense hever seg med 50 m.
Del artikkel

Relatert innhold

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Østensjø detaljprosjekt – Turvei og klopp ved Østensjøvannet

Les mer
Som naturforvalter i Asplan Viak vil oppgavene variere i alt fra overordnet planlegging, kartlegging til oppfølging i gjennomførings- og driftsfasen. Noe for deg? Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak styrker miljø- og naturkompetansen

Les mer
Forside rapport
Prosjekt

Uterom i tett by

Les mer
Kart over Eidsvoll med prestegården 1806.
Prosjekt

Hagen på Eidsvoll prestegård

Les mer