Miljøregnskap produkter og ny teknologi

Om man jobber i en bedrift og skal velge eller kvalifisere nye teknologiske løsninger eller produkter, eller man undersøker en ny teknologi med antatt bedre miljøytelse enn alternativene, er det viktig å gjennomføre en «miljømessig due diligence» av produktet eller teknologien. På denne måten bidrar man til å avklare den faktiske sannsynlige forbedringen i miljøprestasjon, samtidig som man får undersøkt om den nye løsningen har utilsiktede negative miljøkonsekvenser. Enten innenfor en annen type miljøpåvirkning eller et annet sted i verdikjeden. Livsløpsvurdering er et meget godt egnet verktøy for dette.

 

Ofte vil forskjellige systemer ha tilleggsfunksjoner utover primærfunksjonen, som er forskjellige mellom systemene. Et enkelt eksempel er en sammenlikning av belysning for boligformål, hvor en ønsker å sammenlikne gamle glødepærer mot moderne LED-belysning.

 

En tilleggsfunksjon som det må korrigeres for i miljøregnskapet til LED-pæren, er det varmebidraget som den gamle pæren da vil ha ekstra i forhold til LED-pæren. På den andre siden kan det også hende at denne ekstra tilførte energien vil medføre ekstra behov for kjøling i sommerhalvåret, og denne kjølingen må da legges til scenarioet med glødepæren.

 

Analysene gjøres best med en profesjonell programvare for LCA. Dette sikrer at man kan evaluere både usikkerhet i resultatene og konklusjonene gjennom monte-carlo basert usikkerhetsanalyse.

 

Enda viktigere er mulighetene til å undersøke hvordan konklusjonene står seg hvis man endrer på de viktigste forutsetningene som legges til grunn for analysen. En slik øvelse gir et mye bedre totalbilde av den miljømessige risikoen til løsningen, enn en analyse hvor bare et utvalgt sett forutsetninger legges til grunn.

 

Hvis konklusjonen hviler tungt på usikre forutsetninger, og vil bli drastisk endret om disse forutsetningene ikke viser seg å holde i fremtiden, så er det en ekstra miljømessig risiko knyttet til denne løsningen som en beslutningstaker kan ta med i sine vurderinger. Slike forutsetninger kan være svært mange og inkluderer for eksempel:

  • Hvordan man fordeler utslipp mellom flere produkter som produseres fra samme prosess (allokering)
  • Hvordan man håndterer miljøbelastning som oppstår på ulikt tidspunkt
  • Antatte energimikser
  • Antakelser knytet til klimaeffekten av biobaserte CO2 utslipp

 

Asplan Viak (og tidligere MiSA) har jobbet med mange ulike prosjekter innenfor dette segmentet, for eksempel:

 

Ta kontakt i skjemaet til høyre hvis du har spørsmål rundt miljøvurderinger av produkter eller miljømessig «due diligence» av ny teknologi.

Hogne Nersund Larsen Hogne Nersund Larsen
Gruppeleder Energi og Miljø i Trondheim
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no