LCAlab

LCA – Livsløpsanalyse

Asplan Viak har et av landets sterkeste miljøer innenfor helhetlige miljøvurderinger. Livsløpsvurderinger (LCA) og beslektede typer analyser legges til grunn for å ta miljømessig gode beslutninger både for bedrifter som ser på miljø som et viktig element i sin forretningsstrategi, eller for offentlige virksomheter som ønsker miljø inn i grunnlaget for prioriteringer, -utredninger og -policyutforming.

 

Stort sett har all beslutninger som tas i samfunnet eller i bedrifter en eller annen miljømessig konsekvens. Det være seg knyttet til etablering av infrastruktur, valg av bygningsløsninger, bruk av ny teknologi i produksjonsprosesser etc. Ved å systematisk evaluere miljøkonsekvensen av disse valgene i et livsløpsperspektiv, sikrer man seg at alle relevante typer miljøpåvirkninger er inkludert og tas hensyn til.

 

LCA benyttes til:

 

Et livsløpsperspektiv innebærer at man i analysen inkluderer hele livsløpet til den løsningen eller det produktet man analyserer. Illustrert med en bil kan man si at livsløpsperspektivet dekker både byggingen av bilen (materialer, prosessering), kjøring av bilen (forbrenning av drivstoff, produksjon av drivstoff, vegslitasje, vedlikehold) og avhending av bilen (innsamling, demontering, resirkulering, forbrenning). Man sier da at både direkte utslipp (fra bilen) og indirekte utslipp (alle andre utslipp) inkluderes.

 

En LCA søker som regel å relatere utslippene til en eller annen funksjonell enhet (i tilfelle bilen: en viss mengde transport, for eksempel 1 person-km) slik at det skal bli mulig å sammenlikne flere ulike måter å oppfylle samme funksjonen på.

 

Ved å inkludere flere typer miljøpåvirkning, og hele livsløpet til produktet, øker man sjansen for at alle relevante aspekter er inkludert, slik at man ikke uforvarende løser en type miljøproblem, bare for å skape et nytt, eller uvitende flytter miljøproblemet utenfor systemgrensen. Ved å legge til grunn et livsløpsperspektiv reduseres den miljømessige risikoen i en beslutning, og alle som skal investere i eller ta i bruk ny teknologi bør gjennomføre en slike «miljømessig due diligence» av løsningen.

 

LCA som metode er på generell basis standardisert i ISO14040 og 14044, mens det finnes en rekke mer spesifikke standarder og håndbøker for mer konkrete anvendelser av metodikken. Som regle benyttes spesialisert programvare for å gjennomføre analysene (lenke til Software/Simapro-siden).

Noen eksempler på hvordan LCA kan bidra til å belyse aktuelle problemstillinger finnes i flere høyt profilerte prosjekter som Asplan Viak eller tidl. MiSA har vært involvert i:

  • Den nasjonale høyhastighetsutredningen. LCA ble lagt til grunn for vurderingen av klimanytten ved å etablere et dedikert nettverk av høyhastighetsbaner for persontransport i Norge. For ulike korridoralternativer ble så utslippene knyttet til å bygge selve infrastrukturen, veiet opp mot nettogevinsten ved å overføre trafikk fra fly og bil til tog.

  • Klimakost. Asplan Viak har utviklet et verktøy for fullstendige miljøfotavtrykk på virksomhetsnivå, tilpasset kommunale, fylkeskommunale og statlig virksomheter, i tillegg til private bedrifter.
  • Miljøvurdering av avanserte materialer og propellanter for bruk i romfartsapplikasjoner. Gjennom to prosjekter for den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har Asplan Viak gjennomført en LCA for en rekke avanserte typer materialer og komponenter som blant annet er egnet for bruk i rommet. Dette gjelder også evaluering av drivstoff for raketter.

Folk og kompetanse

Gjennom oppkjøpet av MiSA AS i 2014 fikk Asplan Viak tilgang på et av de sterkeste fagmiljøene innen LCA i Norge. MiSA hadde utspring fra det internasjonalt anerkjente industriell økologi-miljøet ved NTNU og hadde et antall høyt kvalifisert medarbeidere, hvorav 5 med en PhD innenfor fagfeltet. Sammen med et knippe andre nøkkelpersoner med spesiell LCA-kompetanse, utgjør gruppen den såkalt «LCA-lab’en» i Asplan Viak. LCA-lab’en sorterer under energi- og miljøavdelingen.

 

Hogne Nersund Larsen Hogne Nersund Larsen
Gruppeleder Energi og Miljø i Trondheim
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no