trygghet

KVARTALET nr.1 2016

Vann må være tilgjengelig og trygt å drikke. Foto: Svein Stoveland/Asplan Viak.

Trygghet og sikkerhet er to ord som ofte blir brukt om hverandre, men de har ikke den samme betydning.

Mens sikkerhet er et objektivt uttrykk som ofte brukes for å beskrive tiltak eller fravær av tiltak for å beskytte oss mennesker, (eks trafikksikkerhet, sikring mot terror, sikkerhetskontroll) er trygghet en subjektiv følelse. Den er undergitt individets oppfattelse av sin egen og andres sikkerhet, og gjerne også knyttet til et gitt tidspunkt.

I et langstrakt og geografisk velsignet / utfordret land, vil de subjektive trygghetsaspektene variere fra region til region.

Hva man legger i begrepet trygghet vil variere fra sted til sted. Hva du selv legger i det, avhenger av hvor du er og hvor du beveger deg. Om det er på en godt opplyst gangsti på kveldstid i storbyen, eller om du kjører med hjertet i halsen på en rasutsatt vegstrekning på Vestlandet.

Som rådgivere blir det ofte vår rolle å navigere i dette grenselandet mellom trygghet og sikkerhet. En rolle RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) mener vil møte store utfordringer fremover.

Usikkerhet knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning, økt press på byene og økt risiko for terror, er noe av det rådgiverne må ta med i beregningene i fremtiden.

Som navigatører i trygghets-terrenget berører vi viktige samfunnsområder. Fra overordnet samfunnsnivå, ned til detaljert og personlig nivå. Enten vi jobber med antikorrupsjon i Afghanistan, terrorsikring i Regjeringskvartalet, skredsikring i Leikanger eller utforming av livsområdene for eldre i en omsorgsbolig. I alle disse aspektene innebærer rådgiverrollen både det objektive sikkerhetsaspektet og det subjektive trygghetsaspektet. 

NÅR KATASTROFEN RAMMER

Da jordskjelvet rammet Nepal en lørdagsmorgen i 2015, tok det kun få timer før vår ingeniør i Vann og miljø, Seán Sweeney, var på vei til katastrofen. I regi av Kirkens Nødhjelp møtte den erfarne hjelpearbeideren en humanitær katastrofe, som var betydelig større enn forventet.

Les mer 
 

SKREDEKSPERTEN

Som geolog hos Asplan Viak bruker Steinar Nes dagene sine på å sikre mennesker og verdier mot naturkreftene. På fritiden derimot, utfordrer han dem. Som frikjører på ski, er det å kjøre mest– og tøffest mulig, det som gjelder.

Les mer 

KVERNALAND OMSORGSSENTER

Hvordan kan formgivning og materialvalg skape trygge omgivelser for eldre mennesker? 
På Kvernaland omsorgsenter er dette oppnådd gjennom bevisst materialbruk og utradisjonelle romløsninger, mener vår sivilarkitekt, Jostein Korsnes.

Les mer 

NYTT DOBBELTSPOR OSLO S – SKI

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Av 22 km nytt dobbeltspor, ligger hele 20 km i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. De reisendes sikkerhet er en viktig premissgiver i valg av løsninger.

Les mer 
 

SIKRING AV KVIKKLEIRESONE I LARVIK

Langs Numedalslågen i Larvik kommune finnes et 1,8 kilometer langt kvikkleireområde. Her utfører Asplan Viak i dag et omfattende sikringsarbeid. Både Larvik næringsforening og de mange grunneierne i sikringssonen ser frem imot ferdigstillelse - da dette vil frigjøre store arealer for fremtidig bruk.

Les mer 

FORUTSIGBARHET I PLANPROSESSEN

Gjennomføring av private planprosesser er ofte utfordrende for de ulike aktørene.  Det diskuteres derfor både hvordan en kan forenkle lovverket  og forbedre praksis, dette for å sikre større forutsigbarhet og raskere gjennomføring.

Les mer 

TRYGG VANNFORSYNING MED FOKUS PÅ GRUNNVANN

Vårt viktigste næringsmiddel er vann, og en god og sikker vannforsyning er noe de fleste tar for gitt. For at det skal kunne være slik fremover, må grunnvannsressurser  sikres større vern i arealplanleggingen.

Les mer 

ANTIKORRUPSJON AFGHANISTAN

Da Asplan Viak fikk oppdraget med å kartlegge grunnvannsforekomster i Afghanistan, ble landets høye korrupsjonsnivå prosjektets største utfordring. Ny og annerledes bruk av enkle IT-løsninger, ble en viktig suksessfaktor.

Les mer 

NYE PRINSIPPER FOR OVERVANNSHÅNDTERING

Overvann på ville veier er en konsekvens av økt urbanisering, klimaendringer og flere steder tilårskommen infrastruktur under bakken. Moderne løsninger for overvannshåndtering, handler om å oppnå positive effekter knyttet til oversvømmelser.

Les mer 


ENDRA KLIMA ENDRAR LANDSKAPET

Endringar i klima gir utfordringar knyta til tryggleik for flaum og skred. Landskapsinngrep, knyta til risikoreduserande tiltak, er moglegheiter for å skape positive kvalitetar utover sikringstiltaket, og bør tenkast saman med vidare by- og tettstadsutvikling.

Les mer 

DET NYE REGJERINGSKVARTALET – ER DET MULIG Å SIKRE EN BY MOT TERROR?

Løsningene for det nye Regjeringskvartalet balanserer i grenselandet mellom å skulle sikre bygningene mest mulig mot terror, samtidig som byrommet rundt skal åpnes opp og invitere til allsidig bruk av publikum.

Les mer 

SLIK UTFORMER VI BRANNSIKRE BYGG

I hverdagen er vi omgitt av ulike farer, mer eller mindre synlige,  som kan true vår sikkerhet. Brann i bygninger er en av de minst synlige farene, men utgjør potensielt en alvorlig trussel mot både verdier, miljø og menneskeliv.

Les mer