Høring/kunngjøring 28.04.21

Varsl om oppstart av detaljreguleringsplan Tinn Austbygd

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering Solcelleanlegg Tinn Austbygd, planId 6110. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 11/4 og 11/10 som ligger nord for Sandviken camping. Planområdet utgjør til sammen om lag 8,5 daa.

Formålet med planen å legge til rette for oppføring av et bakkemontert solkraftanlegg på eiendom gnr./bnr. 11/4 som i dag er dyrka. På lang sikt er det ønskelig å sikre muligheter for eksisterende og evt. fremtidig næringsutvikling for eiendom gnr./bnr. 11/10 som ligger inntil. Planen har som intensjon at fremtidig solkraftanlegg kan tilbakeføres til landbruksformål om denne virksomheten avvikles.

Området omfattes av reguleringsplan 6101 hvor eiendom 11/4 er regulert til «jordbruksområde J3» og hvor eiendom 11/10 er regulert til «Tekniske Anlegg». I gjeldende kommuneplan for Tinn kommune er arealet avsatt til næringsformål.

Det vurderes å ikke være behov for planprogram og konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 14 og forskrift om konsekvensutredninger.

I forbindelse med varsel om oppstart legges utkast til plandokumenter ved varselet. Det er særlig ønsket innspill på reguleringsbestemmelser og forhold til bledning som er omtalt i planbeskrivelsen kap. 7.2.

Planarbeidet utføres av Asplan Viak på vegne av Tinn Energi og Fiber AS. Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak v/Ingvild Johnsen Jokstad, telefon 918 18 086 eller ingvildj.jokstad@asplanviak.no innen 28.05.21. 

Kontakt
Ingvild Johnsen Jokstad
Analyse, plan og landskap sør
Kongsberg
+47 918 18 086
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Industritunet, Dyrmyrg. 35
3611 Kongsberg
Svarfrist 28.05.2021