Høring/kunngjøring 03.05.21

Varsel om oppstarts av arbeid med reguleringsplan – Brennabu Leirskole

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Brennabu Leirskole på Vaset i Vestre Slidre kommune. Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Vaset sentrum (planID 34520543R077).

Formålet med planarbeidet er å sikre friluftsområder og grønnstruktur i tilknytning til leirskolen. I tillegg skal det legges til rette for videre drift og utvikling av bedriften med tilhørende bebyggelse og anlegg.

Planområdet omfatter del av gnr./bnr. 94/1. Foreløpig plangrense kan innskrenkes i løpet av planprosessen. Se planinitiativ for detaljer om eksisterende reguleringsformål.

Asplan Viak AS er engasjert av Brennabu Leirskole til å utføre planarbeidet. Varslingsmaterialet kan også sees på kommunens hjemmeside: www.vestre-slidre.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 28.05.2021.

Kontakt
Rannveig Brattegard
Analyse, plan og landskap sør
Ål
+47 991 52 057
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Sundretunet,
Sundrejordet 4
3570 Ål
Svarfrist 28.05.2021
Kommune Vestre Slidre kommune