Høring/kunngjøring 19.03.21

Varsel om oppstart av planarbeid - områdereguleringsplan for Bakketeigen, Ål kommune

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Bakketeigen i Ål kommune, jfr. PBL § 12-8. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 116/2, 6-7 og 116/9. I tillegg er det foreløpig tatt med tilkomstveier over gnr. 117 bnr. 5, 119/1, 117/31 og 3000/15.
Reguleringen er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan, og sammen med oppstartsvarsel legges planprogram ut på høring jf. PBL § 4-1.
Planområdet ligger rett nord for Granhagen, ca. 5 km fra Ål sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommen med areal for institusjon, fritids- og boligbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

 

VARSEL OM OPPHEVING AV GJELDENDE PLAN
De varsles med dette oppheving av gjeldende reguleringsplan for området, Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve (planID 1989001, ikrafttredelsesdato 2.8.1989). For områder i denne planen som ikke dekkes av nytt planområde vil kommuneplan for Sundreområdet (planID 2014001, ikrafttredelsesdato 21.9.2017) bli gjeldende.


INNSPILL OG FRISTER
Asplan Viak er engasjert av Ål folkehøyskole og kurssenter for døve til å bistå i planarbeidet. Varslingsmaterialet kan ses på www.asplanviak.no og på kommunens hjemmeside www.aal.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.Aakre@asplanviak.no) innen 03.05.2021.

Kontakt
Judith Aakre
Analyse, plan og landskap sør
Ål
+47 952 01 075
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Sundretunet,
Sundrejordet 4
3570 Ål
Svarfrist 03.05.2021
Kommune Ål
Saksnummer 631798