Høring/kunngjøring 26.03.21

Varsel om oppstart av planarbeid - Eikrestøllie - Hemsedal kommune

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Eikrestøllie Hyttefelt (jf. Plan- og bygningsloven § 12-8). Planområdet ligger i område H7, som i kommuneplanens arealdel er avsatt til «LNF-spredt fritidsbebyggelse» (planid 2016007).


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for syv nye tomter med tilhørende infrastruktur, i tråd med kommuneplanens bestemmelser.

 

Planområdet ligger langs Eikrestølvegen, på deler av gnr. 51/15 og 51/27, i tillegg til en mindre del av 52/100 (veg). Plangrensa kan innskrenkes i løpet av prosessen.

 

Asplan Viak AS er engasjert av Torbjørn Kvinnegard og Eilev Halbjørhus til å utføre planarbeidet. Naboer og grunneiere varsles med brev og offentlige instanser varsles med e-post. I tillegg blir varsel om oppstart annonsert i Hallingdølen. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innen 30.04.2021. 

Kontakt
Judith Aakre
Analyse, plan og landskap sør
Ål
+47 952 01 075
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Sundretunet,
Sundrejordet 4
3570 Ål
Svarfrist 30.04.2021
Kommune Hemsedal
Saksnummer 632339