Høring/kunngjøring 03.05.21

Varsel om oppstart av planarbeid – Breidablikk II, Geilo

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Breidablikk II på Geilo i Hol kommune jf. PBL §12-8. Planområdet ligger sør for riksveg 7, øst i Geilo sentrum, innenfor «Reguleringsplan for skula og idrettsområde», (planID 062004145, 27.6.2013).

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. I gjeldende reguleringsplan er arealet avsatt til boligbebyggelse – frittliggende.

Byggegrense mot rv. 7:
Det legges opp til 15m byggegrense fra rv. 7 i likhet med det som ble tillatt ifm. regulering av naboplanen Breidablikk.

Fra kommunens saksbehandling av Breidablikk, sak 5/19:
«Byggegrense til Rv 7 er 15 meter. Dette mener rådmannen er akseptabelt mot riksveien for en slik sentrumsnær eiendom, og i tråd med gjeldene reguleringsplan (sentrumsplanen).»

Asplan Viak er engasjert av Hallingdal Hytteservice AS til å bistå i planarbeidet. Varslingsmaterialet kan også sees på www.hol.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen 30.5.2021.

Kontakt
Judith Aakre
Analyse, plan og landskap sør
Ål
+47 952 01 075
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Sundretunet,
Sundrejordet 4
3570 Ål
Svarfrist 30.05.2021
Kommune Hol kommune