Høring/kunngjøring 12.03.21

Varsel om oppstart av detaljregulering for Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 903 m.fl., Fyllingsdalen kulturhus

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 903 m.fl., Fyllingsdalen kulturhus

Forslagsstiller er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Planområdet er på ca. 14 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt kulturhus i Fyllingsdalen, iht. bystyrevedtak datert 25.04.2018. Kulturhustomten er lokalisert til Oasen bydelssenter, der det avsettes areal til formålet i pågående områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler. Planområdet ligger innenfor sentrumskjerne S6 i kommuneplanens arealdel (KPA2018). Planområdet ligger i rød og gul sone for vegtrafikkstøy, hensynsone H210_3 og H220_3.

Planarbeidet er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene for konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven.

Nærmere opplysninger om planarbeidet er gitt på nettsidene til Asplan Viak AS: https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/

Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 16.04.21 til Asplan Viak AS, Postboks 2304, Solheimsviken, 5824 Bergen eller på e-post til: katrine.falch@asplanviak.no.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Katrine Falch (pr. e-post). Alle mottatte merknader oversendes kommunen sammen med planforslaget.

Registrerte grunneiere og festere, berørte naboer og offentlige høringsinstanser blir varslet i eget brev.

Kontakt
Katrine Bjørset Falch
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 976 99 741
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen
Svarfrist 16.04.2021
Kommune Bergen kommune
Saksnummer 628399-14