Høring/kunngjøring 22.04.21

Varsel om igangsetting av reguleringsplan Klatrehall Grandfjæra, Molde kommune

Det varsles herved om oppstart av detaljregulering for overnevnte område, ihht. PBL §§ 12-3 og 12-8. Planforslaget utarbeides av Asplan Viak AS for Molde Næringseiendom AS. I henhold til plan –og bygningsloven § 12-15 vil søknad om byggetillatelse behandles felles med forslag om reguleringsplan.  

Hensikten med planen er å utarbeide en detaljreguleringsplan for etablering av klatrehall og kontorlokaler i den eksisterende bygningsmassen som omfattes av høghallen ved Grandfjæra i Molde kommune. Det ble gjennomført oppstartsmøte med Molde kommune 26.03.2021. Det er ikke krav til konsekvensutredning av planforslaget.  

 

INNSPILL/MERKNADER TIL PLANARBEIDET  

Sendes innen 12.05.2021 til Henning Myrland, 

henning.myrland@asplanviak.no 

Kontakt
Henning Myrland
Analyse, plan og landskap vest
Molde
+47 458 08 144
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Enenvegen 2a
6416 Molde
Svarfrist 12.05.2021
Kommune Molde