Høring/kunngjøring 12.03.21

Ulsåkstølen - Varsel om oppstart av planarbeid

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Ulsåkstølen, gnr. 62 bnr. 188, i Hemsedal kommune, jfr. pbl. § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Ulsåkstølen i tråd med kommuneplanens arealdel (planID2016007, ikrafttredelsesdato 6.12.2018). Eiendommen ligger innenfor område avsatt til «LNF-Spredt næringsbebyggelse».

Eiendommen ligger ved foten av Skogshorn og er avgrenset til det nærmeste arealet rundt Ulsåkstølen. I kommuneplanen er det åpnet opp for etablering av inntil 10 utleieenheter med total BRA på 300-700 m2. Det er plankrav for området for å kunne videreutvikle bedriften.

Foreløpig plangrense er i tråd med areal avsatt i kommuneplanens arealdel (SN1) og omfatter eiendommen gnr. 62 bnr. 188, samt del av 62/9 for avkjøring fra Løkjestølvegen. Området kan snevres inn i løpet av prosessen.

Asplan Viak AS er engasjert av Anne Ulsaker Bækken til å utføre planarbeidet. Naboer og grunneiere varsles med brev og offentlige instanser varsles med e-post. I tillegg blir varsel om oppstart annonsert i Hallingdølen. Varslingsmaterialet og andre relevante dokumenter kan sees på www.asplanviak.no og på kommunens hjemmeside: www.hemsedal.kommune.no.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innen 09.04.2021.

Kontakt
Judith Aakre
Analyse, plan og landskap sør
Ål
+47 952 01 075
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Sundretunet,
Sundrejordet 4
3570 Ål
Svarfrist 09.04.2021
Kommune Hemsedal
Saksnummer 627428