Høring/kunngjøring 03.05.21

Rv 83 sentrum – varsel om utvidet planområde

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles utvidelse av detaljregulering RV 83 sentrum i Harstad (PlanID: 809). Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Statens vegvesen. Mottakere av dette varslingsbrev er både naboer og offentlige myndigheter.

Planområdet
Planområdet dekker Rv 83 fra Sverres gate nord i sentrum, Harstadås tunnelen og til 6. divisjonsgate sør i sentrum. Planområdet inkluderer noe tilliggende byggeområder innenfor planområde for gjeldende plan 565 Rv 83 Tunnel og rundkjøringer Seljestad - Sama.
Planområdet fremgår av vedlagt kart.

Formål med planen/utvidelsen av planen
Formålet er detaljregulering av sammenhengende hovednett for myke trafikanter på strekningen M. Jørgensens veg – 6. divisjonsgate og Samagata – Sverres gate, samt tilrettelegging for universelt utformede bussholdeplasser. Det var varslet oppstart av to seperate reguleringsplaner i mars 2019.

Grunnet behov for mindre justeringer av formålsgrenser i gjeldende plan for Harstadåstunnelen (plan 565) rundt tunnelinnslaget i nord/Sama og ønske
om en samlet plan, er planområdet utvidet til å ta med tunnelområdet. Det var gjennomført oppstartsmøte med kommunen 13.04.2021 for utvidet plan.
Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med overordnet plan.

Befaring og info-møte
Statens vegvesen ønsker å invitere til befaring vedrørende planarbeidet. På befaringen vil vi kunne svare på spørsmål om planarbeidet og ta imot forslag. Selv om du ønsker å komme med innspill på befaringen er det viktig at alle innspill også blir sendt skriftlig.

  • Individuell befaring kan avtales i tidsrommet: tirsdag 25. mai kl. 14:00 – 19:00. Kontakt for å avtale befaring: Hanne Skeltved. Tlf: 46 44 53 70 E-post: hanne.skeltved@asplanviak.no
  • Det vil bli avholdt digitalt informasjonsmøte om planarbeidet. Tidspunkt for møtet vil være 10. mai kl. 18-19.

Påmelding: For å få tilsendt link til informasjonsmøtet, send e-post til hanne.skeltved@asplanviak.no Merk meldingen med «Befaring Rv 83 sentrum» og skriv navn og eiendomsnummer på den/de du ønsker å melde på.

Merknader
Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Alle mottatte innspill oversendes av plankonsulent til Harstad kommune sammen med planforslaget. Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Deretter vil kommunen behandle innkomne merknader før 2. gangs behandling i utvalg for Plan og næring og vedtak i kommunestyret.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved.
Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 28.05.2021 til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til: hanne.skeltved@asplanviak.no. Innspill merkes med «Rv 83 sentrum Harstad, 535385-06».
Annonse med referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet finnes også på hjemmesiden til Statens vegvesen:
https://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken/Planer/Reguleringsplaner

Kontakt
Hanne Skeltved
Analyse, plan og landskap nord/midt
Tromsø
+47 464 45 370
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Kirkegata 4
9008 Tromsø
Svarfrist 28.05.2021