Høring/kunngjøring 24.02.21

Plan 2270 - Detaljregulering for Verksgata 29-31 og Store Skippergata 1, Storhaug

Asplan Viak gir med dette melding, iht. plan- og bygningsloven § 12-8, at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 2270 - Detaljregulering for Verksgata 29-31 og Store Skippergata 1, Storhaug

 

Formålet med planen er å legge til rette for nytt leilighetshotell med tilhørende infrastruktur i

Stavanger sentrum. Planforslaget vil også inneholde en liten andel næringsvirksomhet på bakkeplan, samt bevaring og integrering av eksisterende kulturminner-/kulturmiljø.

 

For mer informasjon kan du kan lese referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettsider, under varsel om oppstart av planarbeid og på www.asplanviak.no.

 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

 

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til

planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere, eller leietagere, om det

planarbeidet som er startet.

 

Har du innspill til planarbeidet vil vi gjerne høre fra deg!

 

Merknader sendes per post eller elektronisk til:

Asplan Viak v/ Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger

E-post: ingrid.fossan@asplanviak.no

 

Frist for innsending av merknader er: 08.04.2021

 

Innspill og merknader fra grunneiere og berørte får ikke egne svarbrev, men vil bli kommentert og

vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for

videre behandling.

Kontakt
Ingrid Høymer Fossan
Analyse, plan og landskap vest
Stavanger
+47 920 36 698
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Østervågkaien 1A
4006 Stavanger
Svarfrist 08.04.2021
Kommune Stavanger kommune