Høring/kunngjøring 04.03.21

Plan 2021002 – Detaljregulering for Gamleveien 46, Hauge

Formålet med planen er å legge til rette for kombinert bebyggelse med tilhørende infrastruktur i Hauge sentrum. Ny bebyggelse planlegges tilrettelagt for 6 omsorgsboliger, en kommunal avlastningsbolig, fellesareal, personalbase, kontor og næringsvirksomhet.  

Planområdet er hovedsakelig avsatt til sentrumsformål i kommuneplan for Sokndal 2011-2022.  

For mer informasjon kan du lese referat fra oppstartsmøte og planinitiativ. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens §4-1.  

Har du innspill til planarbeidet vil vi gjerne høre fra deg. 

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes som merknad til: Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen; monica.reinertsen@asplanviak.no med kopi til Sokndal kommune; postmottak@sokndal.kommune.no  

Eller til Asplan Viak As v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger og Sokndal kommune v/Maria Spangen, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane 

Frist for innsending av merknader er: 08.05.2021 

Kontakt
Monica Reinertsen
Analyse, plan og landskap vest
Stavanger
+47 976 99 362
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Østervågkaien 1A
4006 Stavanger
Svarfrist 08.05.2021
Kommune Sokndal