Høringer/kunngjøringer

Varsel om planoppstart, nytt vannverk i Orkdal

17. Mars 2017

I henhold til plan- og bygningsloven varsles det om igangsatt regulering av nytt vannverk i Orkdal. Reguleringsplanen avgrenses av byggeområdene, som er brønner, vannbehandlingsanlegg og adkomstveg ved Steinshaugen, samt høydebasseng og adkomstveg på eiendom med gnr/bnr: 31/2-3 og 30/3. Planforslaget utarbeides for Orkdal kommune. 

Det holdes Åpent møte om planen torsdag 6. april. Kl. 17 i Orkdal Rådhus. 

Merknader til planarbeidet sendes innen 10. april 2017 til Ida Haukeland Janbu, Epost: idahaukeland.janbu@asplanviak.no