Høring/kunngjøring 26.03.21

Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord, plan 202107

Planområdet er på ca. 2.000 dekar, og er i kommuneplanen i hovedsak vist som bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet, sentrumsformål og LNF (landbruk, natur og friluft).

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde på ca. 400 dekar. Endelig plassering av næringsområdet vil bli avklart i løpet av planprosessen. Det vil kun bli utarbeidet plan for det aktuelle næringsområdet med tilhørende adkomstveier, buffersoner mv. Dette innebærer at selve planområdet vil bli vesentlig redusert i løpet av planprosessen.

Sandnes kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning etter § 6 i forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9.

Det er utarbeidet kombinert planinitiativ og planprogram som grundigere beskriver planarbeidet, prosessen og utredningsbehovet. Planinitiativ og planprogram, samt referat fra oppstartsmøtet, finner du på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid, og på http://www.asplanviak.no/kunngjøringer/.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Sandnes Tomteselskap KF og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Det vil bli avholdt folkemøte i Sandnes kulturhus tirsdag 20. april kl. 1800. På grunn av smittesituasjonen er det påmelding til folkemøtet. Påmelding kan skje til Sandnes kulturhus på www.sandnes-kulturhus.no, eller telefon 51 60 20 10. Frist for påmelding er fredag 16. april. Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan folkemøtet bli avlyst på kort varsel. Informasjon og alternative løsninger vil bli informert om til de påmeldte.

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes til Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger; trygve.valen@asplanviak.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes; postmottak@sandnes.kommune.no.

Kontakt
Trygve Valen
Analyse, plan og landskap vest
Stavanger
+47 979 78 717
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Østervågkaien 1A
4006 Stavanger
Svarfrist 11.05.2021
Kommune Sandnes kommune