Høring/kunngjøring 25.03.21

336R-12 Stertebakke nord, boliger - Høring av mindre reguleringsendring

Asplan Viak AS er engasjert av OBOS Block Watne AS som plankonsulent for å gjennomføre og utarbeide mindre reguleringsendring av eksisterende plan for boligfelter på Stertebakke i Kongsberg kommune.

Reguleringsplanene 336R Gamlegrendåsen nord og 437R Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord ble vedtatt hhv. 9.9.2009 og 20.8.2014. Tiltakshaver vil nå søke om endring av disse planene.

Forslaget til planendring omfatter i hovedsak boligfeltene med betegnelse FS-C1, FS-C2, FS-C6 og FS-C7 i gjeldende reguleringsplan. Endringene gjelder eiendommer som eies av tiltakshaver. Formålt med endringene er å legge til rette for økt utnyttelse av området og tilpasning til en hensiktsmessig løsning for utvikling av området. Endringen gjelder bestemmelser og plankart.

Detaljene i planforslaget kan du finne i forslaget til plankart og reguleringsbestemmelser.

Forslaget til planendring sendes nå ut på høring til berørte parter etter plan- og bygningsloven § 12-14. Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 23. april 2021. Se ytterligere informasjon om hvordan å sende inn innspill i høringsbrevet.

Etter høringen vil innkomne merknader bli vurdert og på bakgrunn av dette vil planforslaget eventuelt bli justert før saken blir oversendt til kommunen for sluttbehandling som en mindre reguleringsendring. Etter vedtak i kommunen vil berørte parter få tilsendt informasjon av vedtaket.

Mindre reguleringsendringer har en enklere planprosess enn en vanlig reguleringsplan. Dersom det kommer inn merknader av vesentlig betydning for saken, kan planforslaget i stedet måtte behandles som en vanlig reguleringsendring. I så fall anses dette brevet som en varsling av planoppstart etter plan- og bygningsloven § 12-8.