Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING HØYDEBASSENG STAMSUND, PLANID: 1860-202014, I VESTVÅGØY KOMMUNE

17. Februar 2021

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av høydebasseng Stamsund, i Vestvågøy kommune (planid: 1860-202014). Formålet med planen er å legge til rette for nytt høydebasseng i Stamsund.

Forslagsstiller er Vestvågøy kommune. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Planområdet

Området befinner seg i Stamsund i Vestvågøy kommune, sør-øst for Brennhaugen. Deler av eiendommene 52/2, 52/88, 52/471 og 52/47, inngår i foreslått planområde. Planområdet befinner seg vest for vegen «Halsan», mellom Halsan 6 og Halsan 12. Deler av vegen Halsan inngår i foreslått planavgrensning for å kunne etablere et kryss. Videre er noa av arealene regulert til veg og øvrige kommunaltekniske anlegg i gjeldende reguleringsplan for Ytre Stamsund tatt med. Disse inngikk ikke planinitiativet, men er tenkt omregulert til LNFR-areal. Planavgrensningen er vist i vedlagt kartutsnitt.

Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel for Vestvågøy kommune (plan id1860_201810) ble vedtatt 20.05.2020. Arealet hvor nytt høydebasseng er tenkt, er i planen avsatt til LNFR-område. I foreslått planavgrensning inngår også boligformål. Arealet avsatt til høydebasseng i kommuneplanen tenkes omregulert til LNFR. Videre er det en hensynssone for kulturmiljøet i nesten hele planområdet.

Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for høydebassenget, anbefalt plassering var ikke innenfor arealet avsatt til høydebasseng (AB28) i overordnet plan, og området må derfor omreguleres. Tiltaket er i tråd med hensikten i overordnet plan om at det skal etableres nytt høydebasseng i området.

Reguleringsplan for Ytre Stamsund (planid: 1860_201806) ble vedtatt 27.11.2018. Deler av planen inngår i planavgrensningen, og vil delvis utgå når ny reguleringsplan vedtas.

Mer informasjon om planarbeidet

Referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet er vedlagt.

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med intensjonen i overordnet plan.

Merknader

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere. Alle mottatte merknader oversendes av plankonsulent til Vestvågøy kommune sammen med planforslaget. Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Deretter kan andre gangs behandling av kommunen vedta planen.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer. Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 21.03.2021 til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til: claire.kieffer@asplanviak.no