Høringer/kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale – Sagtomta, Sjåstad, Lier (planID 2020 0005)

17. Februar 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad – planID 2020 0005 - og forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslagstiller er Statskog mens planarbeidet utføres av Asplan Viak AS.

Planområdet

Planområdet omfatter i hovedsak eiendom gnr. 81 bnr. 3 som ligger på Sjåstad i Lier kommune. Eiendommen er en gammel sagbrukstomt som i dag består av en nedlagt kraftstasjon. Planområdet utgjør om lag 73,6 daa. Eiendomsgrenser som i dag er tegnet på kartgrunnlaget er usikre. Før planforslaget ferdigstilles og sendes kommunen for behandling, skal eiendomsgrenser være oppmålt og avklart. Endelig grense for reguleringsplan kan bli redusert som følge av tilpasninger.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse innenfor del av eiendom gnr. 81 bnr.3 (Sagtomta) på Sjåstad i Lier. Man ser for seg en miks av boliger med både frittliggende eneboliger og annen småhusbebyggelse. Det vurderes å innlemme deler av enkelte omkringliggende areal /eiendommer med tanke på løsninger for areal til uteopphold/lek/friluft/rekreasjon samt adkomstmuligheter. Dette gjelder grusbanen sør for Baneveien som er avsatt til idrettsformål i gjeldende kommuneplan, LNF-områder ved dagens kraftstasjon og vest for denne. Etter krav fra Lier kommune vil det bli en oppstramming av tilliggende veier.

Overordna planer

Planområdet er uregulert. Vi er ikke kjent med at det er igangsatt planarbeid i eller ved planområdet ref. oppstartsmøte avholdt 18.06.2020.

Planområdet er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Lier 2019-2028. Arealene langs elva omfattes av hensynssoner for flomfare og bevaring av naturmiljø. På området ligger også en bygning for tidligere kraftstasjon oppført i 1912. I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt, og eventuelt hvordan denne kan inngå som en del av reguleringen. Omtalt kraftstasjon ligger innenfor LNF-formål.

Mer informasjon om planarbeidet

Det vurderes ikke å være behov for planprogram og konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 14 og forskrift om konsekvensutredninger. Likevel er det flere tema som er aktuelle å avklare/utrede gjennom planprosessen pga. av områdets lokalisering. Relevante utredningstema er flom, grunnforhold, grunnforurensing og trafikkstøy.

Merknader

Planarbeidet utføres av Asplan Viak på vegne av Statskog. Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak v/Kenneth de Gala, telefon 996 42 809 eller kenneth.gala@asplanviak.no innen 1.4.2021.