Høringer/kunngjøringer

Tøllemovegen 7 Nesbyen - varsel om oppstart av planarbeid

05. Februar 2021

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Tøllemovegen 7, gnr. 86 bnr. 69, i Nesbyen kommune, jfr. pbl. § 12-8.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av to-mannsboliger med tilhørende infrastruktur. Eiendommen ligger innenfor område avsatt til «nåværende boligbebyggelse» i Kommunedelplan for Nesbyen (planID00211201, ikrafttredelsesdato 13.8.2015).

 

Eiendommen ligger på østsiden av Hallingdalselva i et større eksisterende boligfelt, med kort veg til Nesbyen sentrum, togstasjon, lekeplasser, skole og barnehage. I kommunedelplanen er det åpnet for fortetting i området. Eksisterende bebyggelse på eiendommen skal rives. Grad av utnytting og byggehøyder blir vurdert i reguleringsprosessen, men det legges til grunn at området skal kunne utnyttes effektivt og med moderne løsninger.

 

Foreløpig plangrense omfatter eiendommen gnr. 86 bnr. 69 samt tilgrensende tilkomstveger på naboeiendommene. Plangrensen vil innsnevres i løpet av planprosessen som følge av valg og mulighet for løsninger for tilkomst.

 

Asplan Viak AS er engasjert av Buskerud Utvikling AS til å utføre planarbeidet. Naboer og grunneiere varsles med brev og offentlige instanser varsles med e-post. I tillegg blir varsel om oppstart annonsert i Hallingdølen. Varslingsmaterialet og andre relevante dokumenter kan sees på
www.asplanviak.no og på kommunens hjemmeside: www.nesbyen.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innen 04.03.2021.