Høringer/kunngjøringer

Oppstart av detaljreguleringsplan RL1809 Haakonsvegen – Skeisvannsvegen – Rogalandsgata, Haugesund kommune

29. Januar 2021

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang: 

Detaljregulering for Haakonsvegen - Skeisvannsvegen – Rogalandgata. Planid RL1809 

Formålet med planarbeidet er å bedre tilrettelegge for syklende og andre myke trafikanter. Forholdet for kollektivtrafikken skal også ivaretas. 

Strekningene som skal reguleres er: 

  • Haakonsvegen fra Solvangveien til Skjoldavegen 

  • Skeisvannsvegen 

  • Rogalandgata fra Skeisvannsvegen til Hordalandgata 

Det er få private eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket, men det kan være behov for areal i anleggsperioden, og det vil bli lagt inn krav til gode siktforhold (frisiktsoner) i alle kryss og avkjørsler. Plangrensa er derfor lagt minst fem meter inn på tilstøtende eiendommer, noe mer i kryssene. Planområdet kan bli redusert når det foreligger et planforslag. 

Det er utarbeidet et planinitiativ som grundigere beskriver planarbeidet og prosessen.

Planinitiativet finner du på http://Haugesund kommune.no/aktuelt/kunngjøringer/ eller på http://www.asplanviak.no/kunngjøringer/. 

På grunn av smittesituasjonen vil det ikke bli avholdt eget informasjonsmøte. Det blir mulighet til å avtale egne møter med representanter for Haugesund kommune og Asplan Viak AS i kommunens lokaler i Kirkegata 85. Vi vil ha kontordag: 

  • Onsdag 17. februar kl.1500 - 2000 

  • Torsdag 18. februar kl. 1000 - 1600 

Vennligst kontakt oss på forhånd for å avtale tid. Vi kan også ha møter på teams hvis ønskelig. 

For ytterligere informasjon, eller for å avtale møte, kontakt: 

  • Asplan Viak AS v/ Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, tlf.: 979 78 717 

  • Haugesund kommune v/Anders Haukanes, anders.haukanes@haugesund.kommune.no, tlf. 52 74 31 56 

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes til Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger; trygve.valen@asplanviak.no, med kopi til Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund; postmottak@haugesund.kommune.no. 

Frist for innsending av merknader er 8. mars 2021