Høringer/kunngjøringer

Oppstart av detaljreguleringsplan Brekstadbukta, Ørland kommune

29. Januar 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Brekstadbukta i Ørland kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommene, med PlanID 5057202102.

Planforslaget utarbeides av ALM-gruppen ved Asplan Viak AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg og Ørland kommune.

Planforslaget vil utføres i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐3 Detaljregulering.

 

Planforslaget

Hensikten med planen er en tilrettelegging for at bevaringsverdige hus i rød støysone kan flyttes til Brekstadbukta. Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr/ bnr 168/ 46 i Brekstadbukta, samt tilgrensende områder (dvs. primært felt S16 og 17 i Reguleringsplan for Brekstad sentrum). 

Planen skal legge til rette for at området kan utvikles som et nytt og attraktivt boligområde i sentrum, med sterke kulturminneverdier samlet til et «nytt» kulturmiljø i en helt ny kontekst. Området skal primært tilrettelegges for boligformål, men innslag av andre funksjoner kan også være aktuelle. 

 

Forhold til overordnet plan

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan for området, men justering av delområder, formål og formålsgrenser kan bli aktuelt og vurderes som en detaljering av områdeplanen.

 

Konsekvensutredning

Det er gjort en gjennomgang av Forskrift om konsekvensvurderinger, og det er enighet med Ørland kommune om at planarbeidet ikke medfører krav om konsekvensutredning.

 

Hensikten med varselet
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

 

Kontaktinfo

Innspill til planarbeidet sendes innen 25. februar 2021 på epost til LeneK.Nagelhus@asplanviak.no