Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG, SVINØYBRUA TIL KUBA, PLANID: 1865-303, I VÅGAN KOMMUNE

11. Januar 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg (GSV), mellom Svinøybrua og Kuba, i Vågan kommune (planid: 1865-303).

Asplan Viak AS er plankonsulent på vegne av Vågan kommune.

Planområdet

Planområdet omfatter Gunnar Bergs vei, med sidearealer og strekker seg fra eiendom 18/762 i nord, og omfatter store deler av Kuba i sør.

Hensikten med planen er å legge til rette for en forlengelse av havnepromenaden ut mot moloen samt ivaretakelse av myke trafikanter fra Svinøybrua til moloen.

Eiendommene som inngår i planområdet er: 18/1313, 18/1327, 18/1696, 18/2062, 18/2086, 18/2173, 18/2336, 18/301, 18/303, 18/352, 18/378, 18/438, 18/466, 18/497, 18/552, 18/61, 18/761 og 18/762.

Overordnede planer

I kommunedelplan for Svolvær, planid 295, vedtatt 27.01.2020 er strekningen avsatt som fremtidig gang- og sykkelveg.

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner:

  • PlanID 252 – Deler av Svinøya, vedtatt 15.06.2020
  • PlanID 75 - Svinøya m/omliggende holmer, vedtatt 18.09.1990
  • PlanID 228 – Kuba, vedtatt 18.05.2015
  • PlanID 68B – Kjeøya, vedtatt 02.02.1994
  • PlanID 68C – Cuba, vedtatt 26.06.2002

Mer informasjon om planarbeidet

Annonse med referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet finnes vedlagt.

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, dette står beskrevet i planinitiativet og referat fra oppstartkonferansen med kommunen.

Merknader

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere.

Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Deretter kan andre gangs behandling av kommunen vedta planen.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved. Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 24.02.2021 til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til: hanne.skeltved@asplanviak.no