Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG, HENNINGSVÆR TIL ENGØYA, PLANID: 1865-302, I VÅGAN KOMMUNE

11. Januar 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg (GSV), mellom Engøya og Henningsvær, i Vågan kommune (planid: 1865-302).

Asplan Viak AS er plankonsulent på vegne av Vågan kommune

Planområdet

Planområdet strekker seg fra bruhodet ved Engøysundet og frem til eiendomsgrense mot 5/56 ved Litj-Hanekammen i Henningsvær.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg for å kunne ivareta myke trafikanter mellom Engøya og frem til Misværhola i Henningsvær. Reguleringsplanen skal legge til rette for å møte rekkefølgekravet til trafikksikker forbindelse for myke trafikanter i tråd med gjeldende veinormal mellom Engøybrua og Misværhola. Videre skal planen legge til rette for å møte rekkefølgekravet § V e) ved reguleringsplan for Engøya, planid 260.

Eiendommene som inngår i planområdet, er: 5/1, 5/123, 5/210, 5/294, 5/6, 69/7.

Planområdet fremgår av vedlagt kartutsnitt. Planområdet kan innskrenkes i løpet av prosessen.

Overordnede planer

I kommuneplanens arealdel 2016-2028 for Vågan kommune er strekningen mellom Engøysundbrua og Henningsværbrua avsatt til fremtidig gang- og sykkelveg.

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner:

  • PlanID 260 – Engøya, vedtatt 30.04.2018
  • PlanID 185 – Henningsvær, vedtatt 10.12.2008
  • PlanID 247 – Misværhola og Hjellskjæret, vedtatt 05.02.2018

Mer informasjon om planarbeidet

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet og referat fra oppstartskonferansen med kommunen.

Referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet finnes vedlagt.

Merknader

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere. Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring, før kommunen kan vedta planen.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved. 

Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til hanne.skeltved@asplanviak.no innen 24.02.2021.