Høringer/kunngjøringer

OPPSTART AV DETALJREGULERING AV LEGANE I LANGEVÅG – SULA KOMMUNE

16. Desember 2020

På vegne av vår oppdragsgiver varsler vi i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og §12-3 om oppstart detaljregulering for gnr./bnr. 109/6, 17, 188, 198, 200, 209, 215, 259, 319, 329, 330, 347, 391, 392, 393, 394, 476, 478, 512, 513, 560, 590 – Legane 29 – 77 – Langevåg – Sula kommune.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet. Planområdet er på ca. 8,5 daa. Hoveddelen i dag er satt av til vegformål i kommuneplanens arealdel. Det er denne planen som er gjeldende.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, og planavdelingen i Sula kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av fortau langs Legane.

Tiltakshaver: Sula kommune

Plankonsulent: Asplan Viak AS

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Oppstartsmeldingen legges ut på kommunens hjemmesider.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: renate.giske@asplanviak.no eller til

Asplan Viak AS,

Lerstadvegen 545,

6018 Ålesund

 

Merknadsfrist er satt til 03.02.2021

Alle mottatte dokument blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Nærmere informasjon kan en få hos Asplan Viak AS tlf. 92032299