Høringer/kunngjøringer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING FOR ESPENESBOGEN, PLANID: 5420-2020001, I DYRØY KOMMUNE

08. Desember 2020

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Espenesbogen i Dyrøy kommune kommune (PlanID: 5420-2020001).

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Dyrøy kommune. Planområdet fremgår av vedlagt planutsnitt.

Planområdet
Espenesbogen befinner seg nord i Dyrøy kommune, i Solbergfjorden. Eiendommene som inngår i planområdet er 46/101, 46/102, 46/117, 46/118, 46/140, 46/147, 46/35, 46/36, 46/56 og 46/7. Planområdet har en størrelse på ca. 112,4 daa ved varsel om oppstart.
Planområdet grenser mot 46/23 og 46/151 i vest og mot 46/18 i øst. Møt sør går planavgrensningen gjennom 46/56, 46/7 og 46/2. I nord går planavgrensningen i sjø.

Hensikt med planen
Dyrøy kommune ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. Området ble regulert på 80-tallet, og det ønskes å utvide og revidere reguleringsplanen i tråd med overordnet plan. Det ble i 2019 bevilget midler fra Fylkeskommunen til fylling i sjø i industriområdet. Kommunen har 3 år på å gjennomføre prosjektet, men det forutsetter at området er regulert. Området skal reguleres til industrihavn med for eksempel fiskemottak, videre er det tenkt å legge til rette for flytebrygge/betongmolo i området som i dag er regulert til småbåthavn.

Overordnede planer
Gjeldende kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune ble revidert i oktober 2019. Området er avsatt til næring, bebyggelse og anlegg og område hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Arealene avsatt til næring og bebyggelse og anlegg, har krav om detaljreguleringsplan med følgende vilkår: «Eksisterende næringsområde innlemmes i plan».

Videre inngår deler av området i «kystplan II for Midt- og Sør-Troms».

Gjeldende «reguleringsplan for Espenes industriområde» i området (vedtatt 22.10.1987, sak 102/87) oppheves når ny plan vedtas.

Mer informasjon om arbeidet
Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

Referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativet er vedlagt.

Merknader
Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til:
Asplan Viak AS v/ Claire Kieffer, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til claire.kieffer@asplanviak.no innen 14.02.2021.

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere. Alle mottatte merknader oversendes Dyrøy kommune sammen med planforslaget. Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Deretter kan andre gangs behandling av kommunen vedta planen.