Høringer/kunngjøringer

Detaljreguleringsplan 0621 – aktivitetssenter og omsorgsboliger Lensmannskroken

17. November 2020

Asplan Viak gir med dette melding om oppstart av detaljreguleringsplan 0621 – aktivitetssenter og omsorgsboliger Lensmannskroken, i samarbeid med Sola kommune. Formålet med planen er å legge til rette for kombinert formål for bolig og offentlig- og privat tjenesteyting. Planområdet ligger ved Sande aktivitetssenter i Lensmannskroken 8 og Lensmannsvegen 14.  

Planområdet kan bli forminsket i løpet av planarbeidet. Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Sola kommunes hjemmeside. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes på mail til monica.reinertsen@asplanviak.no med kopi til epost@sola.kommune.no , eller som brev til Sola kommune, planavdelingen, P.B. 99, 4097 Sola. Frist innsending av innspill/merknader er 18.12.2020.  

Mottatte merknader blir ikke besvart personlig, men blir kommentert og behandlet i det videre planarbeidet. Etter at planen er behandlet politisk vil alle berørte parter og alle som har kommet med merknad, få beskjed om saksgangen i eget brev.