Høringer/kunngjøringer

Varsel oppstart av planarbeid detaljregulering Kræmer Brygge Nordøst, planID 1929, Tromsø

10. November 2020

Vi ønsker med dette å informere myndigheter og berørte parter om at det, på vegne av Kræmer Eiendom AS, igangsettes arbeid med detaljregulering av plan 1929- Kræmer Brygge Nordøst.

Planen utarbeides på vegne av Kræmer Eiendom AS, i tråd med Kommunedelplan for Stakkevollvegen, vedtatt 25.04.19 og Kommuneplanenes arealdel, vedtatt 29.03.17. Planavgrensning framgår av kart under, og omfatter hele eller deler av følgende bruksnr. innenfor gårdsnr.119: 790, 4362, 3805, 350, 238, 5, 1808 og 2158.

Formålet med planen er å endre bebyggelsesstruktur i forhold til gjeldende regulering for området, for å skape en mer urban og variert bydel med bedre kontakt med vannet. I planen skal det legges til rette for etablering av ca. 280 nye boenheter hvorav 102 allerede er godkjent i tråd med gjeldende plan 1624, vedtatt 19.06.13. Dette medfører noe økt utnyttelse i forhold til gjeldende plan.

 

Frist for forhåndsmerknader: 12.12.20