Høringer/kunngjøringer

Reguleringsplan Yrkesskolevegen 18

07. November 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Yrkesskolevegen 18 i Trondheim kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommene.

Asplan Viak v/ Ida Haukeland Janbu er plankonsulent for planforslaget som utarbeides for forslagsstiller Trondheim kommune v/ Eierskapsenheten, i samråd med Kirkelig Fellesråd.

Planforslaget

Planområdet ligger på Brundalen, sør for Charlottenlund videregående skole, øst for Yrkesskolevegen og den planlagte Brundalsforbindelsen, og vest for det store grøntdraget langs Stokkbekken. Planområdet er ca. 43 daa og er i dag ubebygd. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 16/501, 16/502, eid av Trondheim kommune, og var tidligere i bruk til gamle Brundalen yrkesskole.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av tomten med kirkebygg, helse- og velferdssenter, barnehage og boliger. Det planlegges for et fullverdig helse- og velferdssenter, barnehage med 6 avdelinger, kirkebygg med inntil 500 sitteplasser og kontorarbeidsplasser, samt boliger på resterende areal. Boligene planlegges med minimum 6 boliger per dekar i tråd med føringer i Kommuneplanens arealdel. Planforslaget skal legge til rette for sambruk mellom de offentlige formålene, et godt bomiljø og attraktive uteområder, med gode forbindelser til Stokkbekkdalen. Det skal sikres gode løsninger for klimatilpasning, der energiutveksling mellom bygg, grønne tak, grønne overvannsløsninger med mer skal vurderes. Det skal også vurderes mulighet for etablering av en ny gangbro på tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom Brundalen og Charlottenlund.

Se pdf. dokumenter i menyen til høyre for mer informasjon om den foreløpige arealdisponeringen. Prosjektet har utviklet seg fra det ble sendt inn anmodning om oppstart i juni til det varsles oppstart nå i november, så de nyeste dokumentene viser prosjektet slik vi jobber med det nå. 

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet, vil det sendes ut på ny høring. Da blir det ny mulighet for å komme med merknader. 

Kontaktinfo

Innspill til planarbeidet sendes innen 30. november 2020 til Ida Haukeland Janbu på epost IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no. 

Ta også gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål til planprosessen eller annet.