Høringer/kunngjøringer

Varsling - Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Linløkka, Eidsvoll kommune

03. November 2020

Asplan Viak AS gir med dette om melding om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Linløkka (planID 303533300) jf. plan- og bygningslovens § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å regulere arealet til boligbebyggelse. Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse, i tillegg til et lite LNF-område med en eksisterende bolig. Gjennom reguleringsplanen er det ønskelig å legge til rette for frittliggende og konsentrert bebyggelse med tilhørende grøntareal og infrastruktur.

Planområdet ligger på Hammerstad ved Lilleåsvegen, ca. 300m fra Ås skole og omfatter hovedsakelig gnr./bnr.158/76, 158/77 og 158/25 og 26. I tillegg berøres mindre deler av eiendommene 338/6, 158/2, 159/7, 159/10 og 159/18. I dag består eiendommene av en eksisterende bolig, landbruksareal og noe skog. 

 

Deler av området er tidligere regulert i planen Hammerstad Nord (planID 023703600, ikrafttredelsesdato 27.3.1979). For at det ikke skal ligge igjen små arealer med rester av den gamle planen, og for å rydde opp i eksisterende eiendomsforhold og bebyggelse følger planavgrensningen i nord samme grense som gjeldende reguleringsplan. Dette medfører at mindre deler av eiendommene 159/18, 159/7, 159/10 og 158/2 kan bli del av ny plan. Endelig avgrensing vil kunne justeres/innskrenkes i planprosessen. Reguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel og eksisterende bruk, og det vurderes at det ikke er krav om konsekvensutredning.

 

Merknader og varslingsdokumenter

Asplan Viak AS er engasjert av Hammerstad Eiendom AS, Kenneth Ottesen og Toril Irene Jensen Stavsøien til å utføre planarbeidet. Naboer og grunneiere varsles med brev og offentlige instanser varsles med e-post. I tillegg blir varsel om oppstart annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad. Varslingsdokumenter er tilgjengelige på www.asplanviak.no. Planavgrensningen er også tilgjengelig i kommunens kartportal www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/kartportal.

 

Det bes om at eventuelle merknader eller spørsmål sendes til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innen 1.12.2020.