Høringer/kunngjøringer

Plan 2020 003 detaljregulering for 52/2, 52/3,15, 52/10 Birkeland og Stølsvatnet

26. Oktober 2020

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 2020 003 detaljregulering for 52/2, 52/3,15, 52/10 Birkeland og Stølsvatnet

IVAR IKS planlegger å bygge råvannstunnel fra Birkelandsvatnet til eksisterende råvannstunnel fra Stølsvatnet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til tiltaket.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for anleggsveg, snuplass, parkering, deponier for steinmasser, rigg- og anleggsområde, portalbygg mv. ved Birkeland. I tillegg kommer tiltak i sørenden av Stølsvatnet.

 

Planområdet er i kommuneplan for Bjerkreim kommune 2014 – 2026 disponert som LNRF (Landbruks- natur- og friluftformål samt reindrift). Planen viser hensynssone skredfare for en del av planområdet, og en hensynsone Høyspentanlegg gjennom området.

Planoppstart er også kunngjort på http://bjerkreim.kommune.no/  og på http://www.asplanviak.no/ . Her ligger også planinitiativ som gir en nærmere beskrivelse av prosjektet og planprosessen, og referat fra oppstartsmøtet med Bjerkreim kommune.

Ytterligere informasjon kan også fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, tlf.: 979 78 717.

 

Representanter for IVAR IKS og Asplan Viak AS vil ha kontordag på rådhuset i Vikeså tirsdag 10. november fra 15.00-19.00. Ta gjerne turen innom hvis det er noe du ønsker mer informasjon om prosjektet.

 

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes til:

Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger; trygve.valen@asplanviak.no

 

Kopi sendes til

Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså; postmottak@bjerkreim.kommune.no

 

 

Frist for innsending av merknader er mandag 30.11.2020

 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Trygve Valen
Planlegger

T: 979 78 717 | 417 99 417
E: trygve.valen@asplanviak.no